Kaupunginhallituksen päätöksiä 30.10.2023

Kaupungintalo

Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2023

§ Esityslista

§ 319 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 320 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 321 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelystä

Jani Sensio ja Kirsi Olkkonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitukselle annettiin tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn valmistelutilanteesta.

Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden kauppaa koskevaa päätöstä ei tehdä vielä tässä kokouksessa.

§ 322 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.8.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 323 Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 324 Kasvukaupunkien järjestäytyminen ja valtio-kumppanuuden rakentaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat sopimukset Mikkelin kaupungin osalta.

§ 325 Kaakkois-Suomen lomituspalveluiden lausunto lomituspalveluista

Kaupunginhallitus päätti antaa Sulkavan kunnanhallitukselle ja Kangasniemen kunnanhallitukselle Kaakkois-Suomen lomituspalveluiden laatiman lausunnon.

§ 326 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen stipendirahastot

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikkelin kaupungin peruskouluille ja lukiolle valtuudet jakaa stipendeinä myös rahastojen pääomaa alla esitettyjen rahastojen osalta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valtuuttaa kasvatus- ja opetuslautakunnan lakkauttamaan esityslistan päätösesityksessä esitetyt rahastot siinä tilanteessa, että rahaston pääoma on kokonaisuudessaan jaettu.

§ 327 Mikkelin kaupungin henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2024

Kaupunginhallitus merkitsi Mikkelin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2023-2025 tiedoksi.

§ 328 Paikallinen sopimus luottamusmiesjärjestelyt Tehy ry

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen.

§ 329 Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomittajien kilometrirajasta 1.1-31.12.2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen sopimuksen voimaantulevaksi esityslistan liitteen mukaisesti välittömästi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen. Paikallinen sopimus on voimassa ajalla 1.1.-31.12.2023.

§ 330 Valtuustoaloite: Eläkeläisille tarkoitetut alennukset palvelutarjonnassa koskettamaan kaikkia eläkeläisiä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2024.

§ 331 Valtuustoaloite: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen varmistettava Mikkelin kaupungilla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2024.

§ 332 Valtuustoaloite: Mikkelin torille kello neljään ilmansuuntaan

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2024.

§ 333 Perustettavat ja lakkautettavat virat 2024

Merkittin, että pykälät 333-338 käsiteltiin samanaikaisesti.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä perustettavat uudet virat vuodelle 2024 ja lakkauttaa tarpeettomat virat 1.1.2024 ja 1.3.2024 lukien.

§ 334 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024-2026

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosille 2024-2026.

§ 335 Veroprosentit 2024

Keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti Janin Sension tukemana, että tuloveroprosentiksi vahvistetaan 9,3 prosentiksi. 

Äänestettiin.

Pohjaesitys (9,4%) JAA: 7 ääntä. Jarno Strengell, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Jaana Strandman, Heli Kauppinen, Jatta Juhola
Jouko Kervisen vastaesitys EI: 4 ääntä. Jouko Kervinen, Eero Aho, Pirkko Valtola, Jani Sensio

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,4 %.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024:
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %

Mikäli 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaisesti KiVL 11 §:ssä säädetään maapohjalle ja rakennuksille erikseen määrättävästä yleisestä kiinteistöveroprosentista, määrätään niiden molempien veroprosentiksi 1,37 % eli sama kuin nykyinen yleinen kiinteistöveroprosentti.

§ 336 Talousarvio vuodelle 2024

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024- 2027 käsittelyn kaupunginjohtaja Janne Kinnusen aloituspuheenvuorolla. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät talousjohtaja Tiia Tamlander, hallintojohtaja Ari Liikanen, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja henkilöstöjohtaja Petri Mattila.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että
– Karilan investointirivi ja määrärahat (500.000 euroa) poistetaan
– yhteishanke liikenneratkaisut (s. 116) poistetaan ja suunnittelurahat poistetaan kokonaan
– osakkeiden hankintaan lisätään määrärahoja 700.000 euroa, jolloin yhteismäärä on 1.000.000 euroa
–  muutostekstin sivulle 25 kappale neljä “Mikkelin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (KH21.6.2021) päivitetään tarvittaessa samassa yhteydessä kun päivitetään omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje.”
– sivulle 85 lisätään osaamisen ja yrittäjyyden otsikon alle samanlainen kappale kuin sivulla 60 “edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä alakehyksineen
– sivu 86: “Rantayleiskaavoituksen päivittäminen ja rakennusoikeuden määrääminen yhdenmukaisesti kaikilla alueilla 10 prosentiksi kiinteistön pinta-alasta.” perään lisätään lause “Kyse on strategisesta tavoitteesta, joka otetaan huomioon, kun rantayleiskaavoja otetetaan käsittelyyn.”
– sivulle 83 viimeiseksi kappaleeksi lisätään teksti “Miksein matkailuhankkeesta tuodaan kaupunginhallitukselle väliraportti toukokuussa 2024, jotta kesäkuussa mahdolliset toimenpiteet lentoaseman ylläpidosta voidaan ottaa huomioon vuodelle 2025 annettavassa talousarvioraamissa.”

Lisäksi Heli Kauppinen esitti Pekka Pöyryn kannattamana muutoksen tekstiin sivulla 68 ja tarvittaessa muualla: “Rouhialan koulu yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2025 alkaen”. Lisätään sivistyksen ja hyvinvoinnin raamiin Rouhialan koulun menojen vaatima summa.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Jouko Kervinen, Eero Aho, Pirkko Valtola, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Jaana Strandman, Jani Sensio,
vastaesitys EI: 4 ääntä. Heli Kauppinen, Pekka Pöyry, Jatta Juhola, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi.  Pekka Pöyry, Heli Kauppinen ja Jatta Juhola jättivät eriävät mielipiteen.

Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että yksityisteiden perusparannushankkeisiin (avustukset) varattua määrärahaa korotetaan 200 000 eurolla.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Jouko Kervinen, Eero Aho, Pirkko Valtola, Jaana Strandman, Jani Sensio, Jatta Juhola, Heli Kauppinen
vastaesitys EI: 4 ääntä. Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi. Pekka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen ja Petri Pekosen kannattamana, että palvelujen ostoihin lisätään 100 000 euroa että, joka osoitetaan maaseudun kutsujoukkoliikenteeseen.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Jouko Kervinen, Eero Aho, Pirkko Valtola, Jaana Strandman, Jani Sensio, Jatta Juhola, Heli Kauppinen
vastaesitys EI: 4 ääntä. Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi. Pekka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Heidi Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäärvi, sukulaisuus) Rouhialan koulun lakkauttamiseen liittyen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. 

§ 337 Talousarvioon liittyvät valtuudet kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se antaa vuoden 2024 talousarvion mukaisesti kaupunginjohtajalle esityslistan päätösesityksen mukaiset valtuudet.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se antaa kaupunginhallitukselle oikeuden myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 12 miljoonaa euroa. Konsernilainojen suhteen noudatetaan kaupunginvaltuuston 17.6.2019 § 78 hyväksymiä konsernirahoitus-​​ ja takausperiaatteita.

Tämän valtuutuspäätöksen euromääriä päivitetään tarvittaessa päätöksentekovaiheessa tai sen jälkeen,​​ mikäli toimielinten talousarvioon päättämät muutokset sitä edellyttävät.

§ 338 Rouhialan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen Päämajakouluun

Heli Kauppinen esitti Jatta Juholan ja Pekka Pöyryn kannattamana, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Rouhialan koulua ei lakkauteta ja yhdistetä Päämajakouluun 1.8.2024 alkaen, vaan Rouhialan koulu jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2024-2025 ja lakkautetaan 1.8.2025.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 7 ääntä. Jouko Kervinen, Eero Aho, Pirkko Valtola, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Jaana Strandman, Jani Sensio,
vastaesitys EI: 4 ääntä. Heli Kauppinen, Pekka Pöyry, Jatta Juhola, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi.  Pekka Pöyry, Heli Kauppinen ja Jatta Juhola jättivät eriävät mielipiteen.

Merkitään, että Heidi Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi, sukulaisuus) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.