Energiapäätös syntyi – Mikkelin kaupunki myy 49 prosenttia Etelä-Savon Energia Oy:stä abrdn plc:lle

Voimalaitos.

Mikkelin kaupunginhallitus päätti 6.11.2023 kokouksessaan, että Mikkelin kaupunki myy 49 prosenttia Etelä-Savon Energiasta abrdn plc:lle. Päätös syntyi ilman äänestystä.

Etelä-Savon Energia Oy on Mikkelin kaupungin 100-prosenttisesti omistama energiayhtiö. Kaupalla katetaan Mikkelin kaupungin taseeseen vuodesta 2018 alkaen kertynyt kumulatiivinen alijäämä. Kun taseessa oleva alijäämä saadaan katetuksi, kriisikuntauhka väistyy.

Järjestelyssä kaupunki saa vahvan omistajakumppanin ja omistusten riskit pienenevät omistusten jakaantuessa useammalle toimijalle. Järjestely laajentaa Etelä-Savon Energia Oy:n käytettävissä olevaa osaamista muun muassa vihreään siirtymään ja rahoitusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Abrdn plc on uusi tulevaisuuden kumppani alueen energia-alan kehitys- ja kasvuhankkeissa.    

Ostaja abrdn plc on kansainvälinen sijoitusyhtiö, jolla on toimintaa Suomessa, Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa. Suomessa yhtiö on mukana muun muassa kaasunjakelua, kaukolämpöä ja sähkönsiirtoa tuottavissa yhtiöissä, joita ovat Riihimäen Kaukolämpö, Outokummun Energia, Auris Energia ja Loimua. Abrdn plc täyttää kaikki kaupunginvaltuuston antamat ehdot, jotka se asetti ostajalle valtuuttaessaan kaupunginhallituksen tekemään myyntipäätöksen. 

Järjestelyn taloudellinen vaikutus koostuu useammasta osasta ja se tarkentuu tuloutuslaskelmassa myöhempänä ajankohtana. Järjestelyn suuruusluokka on yli 180 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen myyntipäätös syntyi pitkän valmistelun tuloksena. Vastuullisten virkahenkilöiden tukena asiantuntijana valmistelussa on ollut koko prosessin ajan KPMG Oy Ab.

Kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa 2023, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan myymällä kaupungin kokonaan omistamasta Etelä-Savon Energia Oy:sta 49 prosentin vähemmistöosuus vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtuusto valtuutti ja velvoitti kaupunginhallituksen jatkamaan yhtiön vähemmistöosuuden myyntiprosessia sekä lopuksi hyväksymään kaupan ja siihen liittyvät asiakirjat. Päätöksessään valtuusto totesi, että tavoitteena on valita strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhteiseen yhtiöön, ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Strategisella kumppanilla tarkoitetaan päätöksen mukaan tahoa, joka esimerkiksi tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen esimerkiksi toimialaosaamisella ja laajoilla kontakteilla, omaa pitkän sijoitushorisontin eli on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen, varmistaa osaltaan että yhtiön toimintaa ja arvoa kehittäviä strategisia hankkeita ja tavoitteita toteutetaan systemaattisesti myös kaupan jälkeen, on sitoutunut ESG- eli vastuullisuusraportointiin, ei perusta tuotto-odotuksiaan kohtuuttomille hinnankorotuksille ja joka omaa aidon tahtotilan yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Valtuusto totesi päätöksessään, että jo myyntiprosessin alkuvaiheessa rajataan ulkopuolelle sellaiset tahot, joiden rahoituslähteistä ei saada varmuutta ja huomioon otetaan vain tarjoajat ja tarjoukset, jotka ovat eettisesti kestäviä eivätkä riko esimerkiksi rahanpesuun liittyviä säännöksiä. Valtuusto linjasi, että kaupanteon yhteydessä sovitaan kaupungille keskeisistä ehdoista, joita ovat ainakin yhtiön kotipaikan säilyminen Mikkelissä, yhtiön säilyminen osana Mikkelin kaupunkikonsernia ja konserniohjeen noudattaminen siltä osin, kun se ei ole ristiriidassa osakassopimuksen kanssa, kilpailukykyisen hinnoittelun noudattaminen jatkossakin yhtiön tariffipolitiikassa, kaupungin aseman turvaaminen etuosto-oikeudella ja/tai uuden omistajan sitouttamisella nyt laadittavaan osakassopimukseen mahdollisissa myöhemmissä osakemyynneissä, Suomen lain noudattaminen yhtiön toiminnassa sekä omistajien välisissä suhteissa sekä mahdollisten riitaprosessien käyminen Suomessa.

Energiaomaisuusjärjestely on erittäin keskeisessä roolissa Mikkelin kaupungin talouden vakauttamisessa. Järjestelyllä tavoitellaan paitsi kaupungin taseeseen kertyneiden huomattavien kumulatiivisten alijäämien kattamista ja puskuria haastavina näyttäytyville kahdelle seuraavalle talousarviovuodelle, myös helpotusta vuosittaiseen käyttötalouteen pitkälle tulevaisuuteen. Jo valtuustollekin alustavana suunnitelmana esitellyllä kaupungin tiettyjen pitkäaikaisten lainojen ennenaikaisella poismaksulla sekä varojen hajautetulla, julkisyhteisölle sopivalla matalariskisellä sijoittamisella voidaan saavuttaa nykytasoa huomattavasti matalammat korkokustannukset ja rahoitustuottoja. Mitä enemmän varojen käyttöön liittyvillä ratkaisuilla saadaan aikaan positiivisia tuloslaskelmavaikutuksia myös tuleville vuosille, sitä pienempi säästöpaine kohdistuu palvelutuotantoon. Tuloutuvien varojen käyttö edellyttää erillistä kaupunginvaltuuston päätöksentekoa. Asiasta tuodaan aikanaan omat päätösesityksensä ja niihin liittyvät tarvittavat ohjeistusdokumentit toimielinten käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupunki järjesti KPMG:n avustuksella kattavan myyntiprosessin, jossa kontaktoitiin yli 100 mahdollista kumppania, jotka käsittivät kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitus- ja energiayhtiöitä. Viimeisessä vaiheessa myyntiprosessissa oli kolme ostajaehdokasta, joista abrdn valikoitui prosessin viimeiseen vaiheeseen.

– Prosessin aikana abrdn osoittautui Mikkelin kaupungin näkökulmasta selvästi parhaaksi kumppaniehdokkaaksi. Yhtiöllä on kokemusta toiminnasta kuntaomisteisten yhtiöiden kanssa sekä se sitoutuu kaupunginvaltuuston asettamiin tavoitteisiin. Myös kaupan kokonaistuloutus muodostui tämän kumppanin kanssa kaupungin näkökulmasta korkeimmaksi, Mikkelin kaupunginjohtaja Janne Kinnunen toteaa päätöksen jälkeen.

Dominic Helmsley, Head of abrdn Infrastructure kommentoi kauppaa seuraavasti: “Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa viidennestä sijoituksestamme Suomeen. Mikkelin kaupunki ja abrdn ovat yhdessä sopineet kaikkia osapuolia hyödyttävästä kaupasta. Haluamme jatkaa pitkäjänteistä yhteistyötä kaupungin kanssa palvellen paikallista yhteisöä Mikkelissä.”

Myös Etelä-Savon Energia Oy:n toimitusjohtaja Erkki Karppanen katsoo tulevaisuuteen positiivisin mielin.

– Nopeasti etenevän energiamurroksen ja vihreän siirtymän kasvaviin vaatimuksiin on jatkossa helpompaa vastata, kun ison kansainvälisen omistajan myötä ESE saa merkittävästi lisää rahoitusosaamista ja investointikykyä. Pystymme jatkossa aiempaa paremmin parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä ja pitämään sähkön siirtohinnan edullisena.

Lisätietoa ostajasta


Kuva: Heidi Makkonen