Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.12.2023

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2023

§ Esityslista

§ 377 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 378 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 379 Mikkelin kasvuohjelma

Merkittiin, että MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Mikkelin kasvuohjelman hyväksymistä siten, että se samalla korvaa aiemmin kaupunkistrategian 2022-2025 toimeenpanon tueksi laaditun elinvoimaohjelman pois lukien kehittämisalustoille aiemmin laaditut kasvuohjelmat.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 380 Veturitallien alueen tontinluovutuksen esisopimus Nordic Icon Consulting Oy:n kanssa

Keskustelun aikana esittelijä teki muutosesityksiä esisopimukseen (muutokset sinisellä sekä tekniset poistot ja tarkennukset punaisella yliviivauksella). Hyväksyttiin yksimielisesti. Muokattu aiesopimus linkin takana.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Nordic Icon Consultin Oy:n välisen esisopimuksen allekirjoitettavaksi ja oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan sen sekä tekemään sopimukseen vähäisiä teknisiä muutoksia.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 381 Itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys

Merkittiin tiedoksi ja annetaan selvitys edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 382 Asemakaavan muutos 50. kaupunginosan (Haukivuori) / Keskustie Haukivuori

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25, 27, 93 ja osaa kortteleista 14 ja 24 sekä puisto- ja suojaviheraluetta, yleisen tien aluetta sekä katu- ja torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen / Keskustie Haukivuori.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 383 Kaupunginhallituksen kannanotto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisesta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan opetus- ja kulttuuriministeriölle annettavan kannanoton.

§ 384 Talouden seuranta 10/2023 ja määrärahamuutokset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi koko kaupungin talouden seurantaraportin 10/2023 ja hyväksyy esityslistan mukaiset määrärahamuutokset.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden 10/2023 talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 385 Talouden tasapainotusohjelma 2024-2026

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Pekka Pöyryn ja Petri Pekosen kannattamana, että Suomenniemen päiväkodin lakkauttaminen siirretään vuodelle 2026, jolloin perheille jäisi aikaa reagoida muutokseen.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: Pirkko Valtola, Jani Sensio, Eero Aho, Heli Kauppinen, Jaana Strandman,  Jatta Juhola, Jouko Kervinen
Kirsi Olkkosen Vastaesitys EI: Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Edelleen Heli Kauppinen esitti Jatta Juholan kannattamana, että mikäli uusia kustannustehokkaampia, toimivia ja lapsen edun turvaavia toimintamalleja ei löydy, perusopetuksen säästöt siirretään toteutettavaksi muualta.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Jani Sensio, Eero Aho, Jaana Strandman, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen
Heli Kauppisen Vastaesitys EI: Heli Kauppinen, Jatta Juhola, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli päätökseksi.
Heli Kauppinen jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle esityslistan liitteessä esitettyjen, vuosille 2024-2026 kohdistuvien, sopeuttamistoimenpiteiden hyväksymistä. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisen toimielimen erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 osalta päätöksen edellyttämät määräraha- ja tulotavoitemuutokset vuoden 2024 talousarvioon. Samalla kaupunginvaltuusto velvoittaa kaikki viranhaltijat huomioimaan päätetyt sopeutustoimet toiminnassaan sekä tulevien vuosien talousarviovalmistelussa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 386 Henkilöstöaterioiden hinnat 1.1.2024 alkaen

Kaupunginhallitus hyväksyi ateriahinnat vuodelle 2024 esityslistan mukaisesti.

§ 387 Mikkelin kaupungin yrityspalkinto 2023

Kaupunginhallitus päätti Mikkelin kaupungin yrityspalkinnon 2023 saajan. Palkinnon saaja julkistetaan maakunnallisessa YrittäjäGaalassa Savonlinnassa 20.1.2024.