Tjänster

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen fattar beslut i ärenden som gäller tillstånd och ger allmän handledning och rådgivning

Byggnadstillsynens uppgift bidrar till att säkerställa att en trygg, hälsosam och trivsam livsmiljö byggs. Byggnadstillsynen har i uppgift att övervaka att byggande sker i enlighet med lagen och att granska miljöns tillstånd.  I den kommunala tillsynsmyndighetens uppdrag ingår även att sköta den allmänna handledning och rådgivning som behövs i kommunen.

Tillståndsansökan

Byggnadstillsynen beviljar bygglov för S:t Michel. Avgifter i enlighet med byggnadstillsynens taxa tas ut för tjänsten. Alla tillstånd från byggnadstillsynen ansöks elektroniskt i webbtjänsten Lupapiste: www.lupapiste.fi/sv/. Via tjänsten Lupapiste kan man även begära rådgivning.

Anvisningar för Lupapiste

Områdesindelning och kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens serviceställe ligger på andra våningen i stadens ämbetshus. Byggnadstillsynen står även till tjänst per e-post på rakennusvalvonta(at)mikkeli.fi.

Öppethållningstider:
Mån kl. 12–15
Tis–Fre kl. 9–11

Byggnadsinspektörernas ansvarsområden är indelade efter område i norra respektive södra S:t Michel samt centrumområdet.

Med den här kartappen kan du kontrollera till vilket ansvarsområde din fastighet hör