Tjänster

Parkering och övervakning

Parkeringsbot skrivs ut för brott mot reglerna och bestämmelserna hur och var fordon får stanna, parkeras eller köras på tomgång. Övervakning sker också på privata fastigheter på begäran av ägaren.

Parkeringsboten i S:t Michel är 45 euro. Boten ska betalas inom 30 dagar från att den getts, annars höjs den med 14 euro. Utöver föraren ansvarar även den ägare eller innehavare som antecknats i fordonsregistret. Ett fordon som stått felparkerat minst två dygn eller för vilket fem obetalda parkeringsböter skrivits ut kan förflyttas till en lagerlokal eller låsas med hjullås.

På avgiftsbelagda parkeringsplatser kan avgiften betalas med mynt i biljettautomaten eller via en mobilapp. För dem som ofta använder avgiftsbelagda parkeringsplatser finns månads- och halvårskort.