Tjänster

Stadsutveckling

Tjänster för markegendom

Enheten för tjänster i fråga om markegendom ansvarar för kartverks- och geodatatjänster, adressnumrering, stads- och byggnadstillsynsmätningar, överlåtelse av småhustomter, fastighetsbildning inom detaljplaneområden och administrering av mark- och vattenområden i stadens ägo.

Småhustomter

I S:t Michel finns lediga småhustomter i alla de största tätorterna. Utöver de nya tomter som årligen läggs ut för ansökan har staden dessutom gott om tomter som kan ansökas kontinuerligt.

Staden tillhandahåller tomter för boende och för behoven för industri- och affärsverksamhet. När det gäller boende tas tomtreserveringar emot på andra våningen i stadens ämbetshus (Maaherrankatu 9–11), vid enheten för tjänster för markegendom eller med en elektronisk blankett för tomtansökan.

Avgiften för en reservering är 300 euro. När den har betalats in bekräftas att tomten reserverats för sex månader. Reserveringsavgiften gottgörs inte i köpeskillingen eller vid hyrningen av tomten. Årshyran för en tomt faktureras i en eller två rater. Lediga tomter kan ses här (på finska).