Palvelut

Jätehuolto

Jätehuoltoviranomaisena Mikkelissä toimii kaupunkikehityslautakunta, joka toimii asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella. Jätehuollon valvovina viranomaisina ovat Mikkelin seudun ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka muun muassa päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Metsäsairila Oy, joka on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää Mikkelin haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa, antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Ajankohtaista

 • Suuresta hakemusmäärästä johtuen, jätehuoltoviranomaisen asioiden käsittelyssä on ruuhkaa. Jätetyn hakemuksen käsittelyaikataulun osalta tietopyyntö pyydetään lähettämään jatehuoltoviranomainen@mikkeli.fi.
  Huom! Jätemaksulasku on maksettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta.
 • Kompostointitarkastukset alkavat: Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomainen sekä Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut ovat aloittaneet alueelliset kompostointitarkastuskierrokset. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla järjestettynä jätehuoltomääräysten mukainen biojätteenkäsittely (jätehuoltomääräykset täyttävä lämpöeristetty kompostori / kimppakompostori, jätekuljetusyrityksen bioerilliskeräys / biokimppa tai Metsäsairila Oy:n bioaluekeräyspiste -asiakkuus). Jätteen haltijalla, joka käsittelee kiinteistön biojätteet kompostorissa, on lainsäädännöllinen velvollisuus (Jätelaki 41a §) antaa tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle (kompostointi-ilmoitus). Biojätteen käsittelytiedot ilmoitetaan ensisijaisesti Metsäsairila Oy:n ylläpitämään sähköiseen OmaSairila-asiointipalveluun. Ilmoituksen voi jättää myös Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä lomakkeella.
 • Jätehuollon perusmaksun kertymä ja kertymän käyttö 2023
 • Jätetaksa 2024 hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 14.11.2023 § 139. Jätetaksa 2024 tuli voimaan 1.1.2024.
 • Pakkausjätteet siirtyivät kunnan vastuulle 1.7.2023.
 • Biojätteet siirtyivät kunnan vastuulle 1.1.2024.
 • Sekalainen yhdyskuntajäte siirtyy kunnan vastuulle 1.2.2025 kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella, kun Mikkelissä poistutaan jätehuollon kaksoisjärjestelmästä ja siirrytään kunnan järjestämään jätehuoltoon kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä kunnan järjestämä jätteenkuljetus on taajamien ulkopuolisilla alueilla sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alueella ja Haukivuoren sekä Suomenniemen alueilla.
 • Kunnan järjestämän jätehuollon alueella sekajätteen ja hyötyjätteiden kuljetukset kilpailuttaa keskitetysti kaikille kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville kiinteistöille kunnallinen jäteyhtiö, Metsäsairila Oy. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti jätehuoltorekisteriin merkityltä kuljettajalta.
 • Asumisessa syntyvät lietteet: Kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden osalta on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Vain ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin hyväksymä kuljettaja voi toimia jätteenkuljettajana. Lisätietoa täältä.
 • Kompostointi-ilmoituksista huomioitavaksi: Jokaisen kiinteistön, joka kompostoi biojätteen, on annettava jätelain 41 a §:n 2 momentin mukainen tieto jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä.
 • Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.7.2023. Ohjeistuspoiminnat Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksistä
 • Lajitteluohjeita: Metsäsairila Oy:n jätelajikohtaiset lajitteluohjeet, biojäte

Toimintaohjeet

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysväleihin sekä aluekeräyspisteen jätemaksuihin voi hakea muutosta kirjallisesti täyttämällä hakemuslomakkeet. Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyvät täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake. 

Ohjeita

Verkkoasiointi

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (aluekeräyspiste, sekajäte)

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen jätehuoltomaksun saapumista.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (kiinteistökohtainen sekajäteastia)

Tällä lomakkeella haetaan jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaisesti sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon.

Jätemaksumuistutus (aluekeräyspiste, sekajäte)

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä jätehuoltomaksun saavuttua.

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (kiinteistökohtainen sekajäteastia)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan sekajäteastian tyhjennysvälin pidennyksestä kahdesta (2) viikosta neljään (4) viikkoon.

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytys tai tyhjennysvälin pidennyshakemus

Tällä lomakkeella haetaan saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeytystä tai tyhjennysvälin pidentämistä.

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun koskien käyttökelvotonta purettavaa rakennusta

Tällä lomakkeella haetaan perusmaksuun muutosta jätetaksasta poiketen koskien käyttökelvotonta, purkukuntoista kiinteistöä.

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus (kiinteistökohtainen sekajäteastia)

Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön.

Linkkejä

Jätelaki

Laki jätelain muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus jätteistä

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset

Mikkelin kaupungin jätetaksa 2024

Lajittelu- ja kierrätyskeskus hintaliite 2024

Metsäsairila Oy ajoreittikartta bio- ja hyötyjäte 2024

Metsäsairila Oy ajoreittikartta sekajäte 2024

Mikkelin kaupungin jätetaksan mukaisen jätehuollon perusmaksun kertymä ja käyttö 2023

Periaatteet ja menettelytavat

Risujen- ja puutarhajätteen polttaminen (Etelä-Savon pelastuslaitos)

Katujen, viheralueiden ja yleisten alueiden ylläpito

Tietosuojaseloste


Yhteystiedot

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Jätehuoltoviranomainen tavattavissa kaupungin virastotalolla ajanvarauksella.
Ajanvaraus jätehuollon asioissa:
040 129 4943

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voi asioida myös sähköpostitse jatehuoltoviranomainen@mikkeli.fi

Kaupungin virastotalo
rakennusvalvonnan toimipiste
Maaherrankatu 9-11, 2. krs
50100 Mikkeli

Postiosoite
(hakemusten palautus)
PL 33
50101 Mikkeli

Nina Viskari
jäteasiain tarkastaja
040 129 4807

Teemu Männistö
vs. jäteasiain tarkastaja
0400 653 596

Anne-Marika Kekäläinen
jätehuollon toimistosihteeri
040 129 4943


jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi 

etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi 

Poikkeuksena Teemu Männistön sähköposti: teemu.j.mannisto(at)mikkeli.fi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


METSÄSAIRILA OY

Käyntiosoite
Arkistokatu 12
50100 Mikkeli

Postiosoite
PL 106
50101 Mikkeli

jatehuolto(at)metsasairila.fi

www.metsasairila.fi