Tietoa Mikkelistä

Tietopalvelu ja tietosuoja

Tietopalvelu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Kuka tahansa voi pyytää tietoa viranomaisen asiakirjasta sekä omista tiedoista, ja jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta.

Viranomaisten asiakirjojen salassapito perustuu aina lakiin tai lain nojalla annettuun määräykseen. Mikäli tietopyyntö koskee salassa pidettäviä asiakirjoja taikka tietoja viranomaisen henkilörekisteristä, pyydetään pyynnön tekijää varautumaan siihen, että kaupunki voi pyytää lisäselvitystä julkisuuslain 13 §:n nojalla pyynnön tekijän henkilöllisyydestä sekä pyydettyjen tietojen käyttötarkoituksesta sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada kyseiset asiakirjat tai tiedot haltuunsa.

Pyytäjällä on oikeus saada salassa pidettäviä tietoja pääasiassa sellaisissa tilanteissa, joissa pyydetyt asiakirjat koskevat pyynnön tekijää itseään (omat tiedot) tai, jos asiakirjojen sisältämät tiedot ovat välttämättömiä pyytäjän etujen, oikeuksien taikka velvollisuuksien kannalta (asianosaisjulkisuus). Salassa pidettäviä tietoja koskevat pyynnöt ratkaistaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Mikkelin kaupungin hallussa olevista viranomaisten asiakirjoista voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö – linkki sähköiselle lomakkeelle 

Julkisuuslain mukaisen tietopyynnön voi tehdä kyseisellä lomakkeella riippumatta siitä, minkä toimielimen tai tulosalueen esimiehen päätäntävaltaan tiedon antaminen kuuluu. Myös kaupunginarkistossa oleviin asiakirjoihin kohdistuvan tietopyynnön voi tehdä samalla lomakkeella. Lomake siirtyy kaupungin asianhallintajärjestelmään, josta se välitetään oikealle taholle käsiteltäväksi. Tietopyynnön voi tehdä myös kaupungin kirjaamoon sähköpostitse tai soittamalla. Ensisijaisena yhteydenottokeinona pyydetään käyttämään sähköistä lomaketta.

Rakennusvalvontaviranomaisen rakennusvalvonnan lupa-arkistoa koskevien tietopyyntöjen tekemiseen liittyvät ohjeet löytyvät alla olevalta sivulta.

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut 

Rakennusvalvonnan lupa-arkiston tietopyynnöistä voi olla yhteydessä myös rakennusvalvontaviranomaiseen.

Tietosuoja

Henkilötietojen suoja on osa yksityisyydensuojaa, joka on kansalaisen perusoikeus. Digitaalisten palvelujen yleistyessä tietosuoja on myös asiakkaan luottamuksen perusedellytys ja palvelun laadun tae.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679), asetusta täsmentävässä kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018), julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevissä erityislaeissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn tarkastuspyynnön voi tehdä alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Henkilötietopyyntölomake

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja henkilötietojen tarkastuspyyntöihin liittyvissä asioissa opastusta ja neuvontaa antaa kaupungin tietosuojavastaava.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen ja haluat tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön, ota yhteyttä Asiointipisteeseen. Asiointipisteen yhteystiedot 

Yhteystiedot

Mikkelin kaupungin tietosuojavastaava

Päivi Malinen
PL 33, 50101 Mikkeli
puh. 044 794 2228
tietosuojavastaava(at)mikkeli.fi

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut (pdf)

Kaupungin kirjaamo

Käyntiosoite:
Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Puhelinnumero:
044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)mikkeli.fi

Rakennusvalvontaviranomainen

Käyntiosoite:
Maaherrankatu 9–11
Puhelinnumero: 040 129 4968
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta(at)mikkeli.fi