Tietoa Mikkelistä

Strategia

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupunkistrategian vuosille 2022-2025 kokouksessaan 13.12.2021.

Mikkelin kaupunkistrategia 2022-2025

Visio: Mahdollisuuksien Mikkeli – Puhtaan veden pääkaupunki

 • Teemme yhdessä ja kestävillä ratkaisuilla elinvoimaisen Mikkelin.
 • Mikkelin vahvuudet ovat tasapainoinen talous, rohkeasti uudistetut palvelut, yhteisöllisyys, menestyvät yritykset ja Saimaa.
 • Kaupunki- ja maaseutuympäristö tarjoaa Suomen parhaat arjen- ja vapaa-ajanmahdollisuudet.

Arvot: reilu, rohkea ja rakentava


Strateginen päämäärä ja sen osa-alueet

Elinvoimainen hyvän elämän Mikkeli

 • Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli
 • Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli
 • Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut
 • Yhteisöllisyys ja osallisuus

Kestävästi kehittyvä ja älykkäästi uudistuva Mikkeli

 • Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön avulla kaupungin toiminta uudistetaan kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi.
 • Ennakoidaan ja reagoidaan väestöön, elinkeinorakenteeseen, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviin toimintaympäristön muutoksiin.
 • Huomioidaan Mikkelin hiilineutraalisuustavoite kestävissä rakentamis-, maankäyttö-, liikenne- ja energiaratkaisuissa.
 • Taataan puhdas vesi ja lähiruoka sekä luonnon monimuotoisuus ja perinnebiotooppien säilymistä edistetään.
 • Edistetään kaupungin kehittämisalustojen vaikuttavuutta ja yrittäjyyden kasvua alustoilla.
 • Hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet täysimääräisenä kaupungin palvelujen kehittämisessä.

Osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli

 • Edistetään alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.
 • Parannetaan yrittäjämyönteisyyttä sujuvilla yrityspalveluilla sekä joustavilla maankäytön ratkaisuilla.
 • Panostetaan osaavan työvoiman saamiseen ja osaajien houkutteluun.
 • Vahvistetaan yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulutoimijoiden välistä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
 • Tuetaan opiskelijoiden alueelle ja alueen yrityksiin kiinnittymistä.

Mahdollistavat elinympäristöt ja hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut

 • Alueen hyvinvointi perustuu asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyölle sekä vahvaan paikallisuuteen.
 • Taataan kaupunkilaisille saavutettava palvelurakenne ja –tarjonta sekä edistetään esteettömän ja turvallisen arkiympäristön rakentumista.
 • Kehitetään kaupunki- ja maaseutuympäristöjä eri asumismuotojen ja –tapojen mahdollistamiseksi.
 • Kehitetään kestävästi monimuotoista, virikkeellistä luonto- ja lähiympäristöä ja hyödynnetään niiden sekä maaseutualueiden hyvinvointivaikutukset.
 • Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen ja monipaikkaisuus.
 • Hyödynnetään toiminnassa läpileikkaavasti kulttuuri, taide, luovat keinot ja liikunta sekä alueen rikas historia ja kulttuuriperintö.

Yhteisöllisyys ja osallisuus

 • Tunnistetaan ja hyödynnetään väestön moninaisuus rikkautena, voimavarana ja elinvoiman lähteenä, osana mikkeliläisyyttä.
 • Mahdollistetaan vapaaehtois- ja asukasaktiivitoiminta, vertaistuki, omaehtoinen toiminta sekä kokemusasiantuntijuus yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.
 • Edistetään ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymistä.
 • Tuetaan tapahtumakaupunki Mikkelin kehittämistä.
 • Lisätään osallistuvan budjetoinnin käyttöä.
 • Edistetään yhteisöllistä asumista.

Mittarit

 • Tilikauden yli-/alijäämä
  • Lähtötilanne: TA2022 alijäämäinen
  • Tavoite 2025: ylijäämäinen 2023 alkaen
 • Lainamäärä / asukas
  • Lähtötilanne: 5 295 € /asukas (TP2020)
  • Tavoite 2025: kasvaa max. 10 % vuosittain, kuitenkin vuonna 2025 enintään 6400 €/asukas
 • Väkiluku vuoden lopussa
  • Lähtötilanne: 52 583 as (31.12.2020)
  • Tavoite 2025: 52 600 as
 • Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot
  • Lähtötilanne: 14,8 pv (v. 2020)
  • Tavoite 2025: alle 12 pv
 • Myytyjen asuntojen keskihinta
  • Lähtötilanne: 1588 €/m2 (v. 2020)
  • Tavoite 2025: 1750 €/m2
 • Kasvihuonekaasupäästöt
  • Lähtötilanne: 5,5 t CO2 e/as (ennakkotieto 2020)
  • Tavoite 2025: 4,0 t CO2 e/as
 • Vuotuinen yhteenlaskettu palkkatulo
  • Lähtötilanne: 761 146 411 € (v. 2019)
  • Tavoite 2025: 850 000 000 €
 • Suositteluhalukkuus (NPS)
  • Lähtötilanne: -20
  • Tavoite 2025: 20

”Asukkaiden hyvinvoinnin tilaa seurataan ja kuvataan erikseen vuosittain laadittavan lakisääteisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä”

Strategiset toimenpideohjelmat

Mikkelin kaupunkistrategian strategisissa toimenpideohjelmissa, Elinvoimaohjelmassa sekä Hyvän elämän ohjelmassa, konkretisoidaan strategian painopisteiden mukaista tekemistä vuosien 2022-2023 aikana. Strategiset toimenpideohjelmat löydät täältä (pdf-tiedosto).

Lisätietoja
Aki Kauranen
strategia- ja kehityspäällikkö
aki.kauranen@mikkeli.fi 
044 794 2093