Tietoa Mikkelistä

Saimaanportin yhtenäiskoulu UKK

Tähän kysymys-vastaus -kanavaan olemme koonneet jo esille nousseita kysymyksiä ja niihin vastauksia Eteläisestä aluekoulusta, sen suunnittelusta, rakentamisesta ja tulevasta käytöstä.

Voit myös esittää oman kysymyksesi. Lähetä se alla olevalla lomakkeella.

Linkki kysymyslomakkeelle (avautuu uuteen välilehteen)

Kysymyksiin vastaamassa ovat:

projektipäällikkö Juha Härkönen
kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen
rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen

opetusjohtaja Seija Manninen
rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen
rehtori Susanna Savander
liikuntapäällikkö Tiina Juhola


Tuleeko Saimaanportin yhtenäiskoululle meneviä bussiyhteyksiä? Tällä hetkellä yhteydet esim. keskustasta ovat hyvin huonot eikä suoraa yhteyttä kouluun mene.

Uudelle koululle on jo olemassa bussiyhteys paikallisliikenteessä. Maaseutuliikenteessä osalta suunnista järjestetään suora yhteys uudelle koululle. Paikallisliikenteessä toimitaan periaatteessa vaihdon kautta joka tapauksessa. Kaikista suunnista suoraa yhteyttä koululle ei tule olemaan.

Miksi eteläisen koulun momentista käytetään ajoittain varoja muihin tarkoituksiin? Jo useassa päätöksessä on lukenut, että varat otetaan eteläisen koulun momentilta, vaikka ko. kustannukset eivät selvästikään sinne kuulu.

Määrärahan siirto investointikohteelta toiselle tai uudelle kohteelle on kaupunginvaltuuston tekemä päätös.

Eteläisen aluekoulun talousarvion määrärahasta on siirretty määrärahaa sellaisessa tilanteessa kun on ollut todettavissa, että ko. vuoden aikana Eteläisen aluekoulun hanke ei ole edennyt kaupunkirakenneselvityksen aikataulun mukaisesti eli hankkeelle varattu määräraha ei tule käytetyksi kokonaisuudessaan.

Tehtyjen siirtojen määrärahat eivät vuosittaisessa tilinpäätöksessä kirjaudu Eteläisen aluekoulun hankkeelle vaan kyseiselle hankkeelle, johon siirto on kohdistettu. Määrärahan siirto ei ole kasvattanut kaupungin kokonaisinvestointikustannuksia.  

Kuinka oppilaiden turvallisuus taataan näin isossa oppimisympäristössä?

Turvallisuus huomioidaan rakennuksen osalta kaikessa suunnittelussa noudattamalla rakentamiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä välttämällä ns. riskirakenteita.

Liikkumisen osalta pysäköinti ja huoltoliikenne rajataan piha-alueiden ulkopuolelle. Samoin kouluun tulo ohjataan kevyenliikenteenväylien kautta eri puolilta piha-alueelle ja saattoliikenteelle järjestetään turvallinen jättöpaikka. Piha-alue aidataan.

Fyysinen turvallisuus huomioidaan väljillä kulkuväylillä niin sisä- kuin ulkotiloissa ja turvallisilla leikki- ja liikuntavälineillä. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, ettei rakennukseen eikä piha-alueille jää katvealueita, joiden valvonta on hankalaa.

Palo- ja henkilöturvallisuuden osalta noudatetaan lain ja asetusten mukaisia vaatimuksia ja määräyksiä. Kouluun tulee kattava kuulutusjärjestelmä.

Ala- ja yläkoululaisille tulee omat piha-alueet, erilliset sisäänkäynnit ja vaate-/kenkätilat omiin oppimissoluihinsa.

Opetustoiminnan vaatima kone- ja laitekanta täyttää ko. toiminnan turvallisuusvaatimukset.

Kun uutta koulua suunnitellaan, otetaanko huomioon tilat iltapäiväkerhojen tarpeisiin? 1. luokkalaisiahan tähän kouluun on tulossa paljon (4-5 luokkaa) , joten tilojen tarve tulee olemaan suuri ja niiden toimivuus tärkeää.

Iltapäiväkerhon tarpeet on huomioitu suunnittelussa. Uudessa koulussa on paljon luonteeltaan erilaisia tiloja ja ne ovat monikäyttöisiä. Etukäteissuunnittelulla taataan, että iltapäiväkerhossa voidaan järjestää monenlaista toimintaa oppilaiden tarpeet huomioiden.

Eteläiseen aluekouluun on tulossa 1 – luokkalaisia kolme luokkaa, eli n. 65 – 75 oppilasta.

Paljonko uusi koulu maksaa?

Eteläisen aluekoulun rakentamisen kokonaiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 27,5 M€. Lisäksi irtokalustuksen kustannuksiin on varattu 1 M€.

Hankesuunnitteluvaiheessa massiivipuurakentamisen on arvioitu nostavan investointikustannuksia n. 8 % ja  rakennuksen elinkaarikustannuksia n. 23 %.

Rakentamisen kokonaiskustannukset tarkentuvat lopullisissa tarjouksissa syys- lokakuussa 2021. Irtokalustuksen osalta kustannukset tarkentuvat vuoden 2022 aikana.

Milloin rakentaminen alkaa ja milloin uusi koulu on valmis?

Urakoitsija laatii rakentamisaikataulun ja päättää aloittamisajankohdan, johon vaikuttaa mm. toteutussuunnittelun aikataulu, rakenneratkaisut ja vuodenaika.  

Rakennuksen käyttöönotto on alustavasti suunniteltu tapahtuvan 1/2024 eli kevätlukukauden 2024 alkuun.

Mikä on puuhybridi?

Puuhybridirakentamiselle ei ole olemassa selkeää määrittelyä. Termiä käytetään rakenteista, joissa puuta on yhdistetty muihin rakennusmateriaaleihin ja puu on rakenteen pääasiallinen materiaali.

Käytännössä rakennus tulee sisältämään kaikkia em. rakennusmateriaaleja kuitenkin siten, että puuta käytetään aina siellä missä se on kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna perusteltua huomioiden kustannukset ja puun ominaisuudet niin esteettisesti kuin rakenteellisesti, lujuus-, palo-, ääni- ja kosteustekniset rakenneratkaisut huomioiden.
Puun käytön lopullinen määrä selviää toteutusratkaisun suunnittelun yhteydessä.

Mitä tarkoittaa kilpailullinen neuvottelumenettely ja KVR-kokonaisvastuurakentaminen?

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimijat voivat pyytää saada osallistua. Sen jälkeen hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa kartoittaakseen ja määritelläkseen keinot, joilla sen tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Kilpailullisen hankintamenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa perustetta sen käytölle. Rakennusurakkasopimusten kohdalla kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun urakkaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tilaaja saa tarjouksia useammasta eri toteutusvaihtoehdosta.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrän, jotka kutsutaan neuvotteluun. Ehdokkaita on kuitenkin kutsuttava vähintään kolme.

Kokonaisvastuurakentaminen (KVR) – Kokonaisvastuurakentamista kutsutaan myös arkikielessä ”avaimet käteen” – toteutukseksi. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kohteen tilaajan antamien lähtötietojen pohjalta. Urakoitsijalla on jaettuun urakkamuotoon verrattuna suurempi vastuu, sillä sen vastuulla on myös suunnittelu. Kokonaisvastuurakentamisessa tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on suppeampi. Suunnittelun ja toteutuksen aikatauluttaminen sekä yhteensovittaminen ovat urakoitsijan vastuulla.

KVR rakentamisen etuja:

  • tilaaja on sopimussuhteessa vain KVR-urakoitsijaan, jonka alaisina toimivat kohteen suunnittelijat ja aliurakoitsijat
  • tilaajan riskiä siirtyy urakoitsijalle
  • tuotanto ja suunnittelu keskittyy samalle yritykselle
  • kilpailuvaltteina urakoitsijan tehokkuus ja innovaatio

Paljonko Urpolan koulun purkaminen maksoi?

Urpolan koulun purkukustannukset koostuvat haitta-ainekartoituksesta ja lupakustannuksista sekä varsinaisen purkutyön, jätehuollon ja rakennuttamisen kustannuksista. Lopulliset kustannukset ovat selvillä keväällä 2021, mutta arvio on n. 300 000 €.

Kaikki purkumateriaalit on toimitettu Metsäsairilaan jatkojalostettavaksi ja hyödynnetään esimerkiksi katu- tai pysäköintialueiden täyttömateriaalina, jolloin neitseellistä kiviainesta tarvitaan vähemmän.

Miksi Urpolan koulun sisäilmatutkimuksia salataan?

Sisäilmatutkimukset ja -selvitykset ovat julkisia, kun ne ovat valmistuneet. Urpolan koulun tutkimustuloksia on käsitelty vanhempainilloissa ja asioista on tiedotettu huoltajille Wilman kautta, henkilökunnalle työpaikkapalavereissa sekä myös kaupungin nettisivuilla. Luottamushenkilöille on Urpolan koulun tilanteesta tiedotettu erikseen lautakuntien ja valtuuston kokouksissa.

Sisäilmatutkimuksien havaintoja eteläiseen aluekouluun yhdistyvistä kouluista:

Urpolan koulu: Merkittävimmät yksittäiset sisäilmaan vaikuttavat tekijät ovat viitteet mikrobivaurioista välipohjarakenteen reuna-alueilla, rakenteissa havaitut mineraalivillakuitulähteet, rakenteiden ilmavuodot sekä kellarikerroksen muovimaton vaurioituminen.

Urheilupuiston koulu: Välipohjissa mm. rakennusaikaista jätettä sekä muottilaudoituksia, kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja sekä kuitulähteitä. Ilmavuotopaikannuksessa todettiin välipohjarakenteissa ja talotekniikan läpivienneissä olevan epätiiviyskohtia.

Moision koulu: Rakennuksen vanhalla puolella on mikrobiperäistä hajua sekä PAH-yhdisteitä on löytynyt ulkoseinärakenteista. Uudella puolella olevassa liikuntasalin välinevarastossa on kosteusvaurioita seinän alaosassa. Kaikkia rakenteita ei ole tutkittu.