Tietoa Mikkelistä

MAGEE – Maahanmuuttajien geneerinen ohjaus ja neuvonta Etelä-Savossa

Hankkeen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa, perustuen monialaiseen yhteistyöhön.

Valtakunnallisessa hankeverkostossa on mukana yhteensä 21 kuntaa/kuntaverkostoa. Hankkeissa kehitetään mm. ohjaus- ja neuvontapalvelujen yhdenvertaista saatavuutta kaikille maahanmuuttajaryhmille, palvelun monikanavaisuutta ja monikielisyyttä, verkostomaista toteutusta, ohjauksen osaamista sekä sujuvoitetaan palveluprosesseja. Tarkoituksena on tavoittaa kattavasti alueiden vieraskielistä väestöä. Avustuksella tuetaan ohjaus- ja neuvontatyötä ja vakiinnuttamisen edellyttämiä kehittämistoimia. Kolmannella hankekaudella fokusoidaan toiminnan juurruttamiseen pysyväksi kuntien rakenteisiin.

Aktiivista verkosto-, viranomais- ja järjestöyhteistyötä on ollut Etelä-Savon alueella pitkään, ja esimerkiksi Eloisan kotoutumisen edistäminen ja maahanmuutto -yksikkö (ent. Essoten maahanmuuttopalvelut ja Mikkelin maahanmuuttotoimisto) on tehnyt yhteistyötä Monikulttuurikeskus Mimosan (Monikulttuurityö Mimosa ry) kanssa jo vuodesta 1999, toimien myös samoissa tiloissa. Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja alueella tulee kuitenkin edelleen kehittää ja juurruttaa osaksi kunnan palveluja, huomioiden hyvinvointialue- sekä kotoutumislakiuudistukset. Essoten maahanmuuttopalvelut siirtyivät Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisaan sote-palvelujen osalta ja kotoutumisen edistämisen palvelut jäävät muilta osin kunnille.

Koko Etelä-Savon alueella ulkomaan kansalaisia on lähes 3 000, joista 1 368 Mikkelissä ja 771 Savonlinnassa (Tilastokeskus 31.12.2021). Kiintiöpakolaisten vastaanoton sopimukset ovat Mikkelissä, Hirvensalmella, Pertunmaalla, Juvalla sekä Pieksämäellä. Ukrainalaisia saapunut Etelä-Savon alueelle noin 2000 (lukumäärä muuttuu jatkuvasti).

Kohderyhmät

  • Kaikki eri syistä Etelä-Savon alueella asuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt
  • Alueella maahanmuuttotyötä tekevät, sidosryhmien ja organisaatioiden toimijat sekä kaupungin työllisyyspalvelujen ja kuntakokeilun koto-palvelujen työntekijät.

Tavoitteet ja toteuttamistavat

Tavoite 1: Yhdenvertaiset maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut matalalla kynnyksellä, tukien yksilöllisiä kotoutumisen polkuja.

Toteutus: Palvelujen toteuttaminen osana kunnan palveluita verkostoyhteistyössä. Kohderyhmän laaja tavoittaminen, minkä tukena mm. infotilaisuudet ja monikieliset materiaalit.

Tavoite 2: Verkoston laaja tuntemus ja asiakkaan ohjaaminen onnistuneesti palvelukokonaisuudessa. Maahanmuuttotyön osaamisen lisääminen.

Toteutus: Monialaisen verkostoyhteistyön jatkaminen sekä roolien ja vastuiden selkiyttäminen. Maahanmuuttotyön verkoston ylläpito ja koordinointi.

Tavoite 3: Työllisyyspolkujen ja työmarkkinoille pääsyn vahva tukeminen sekä yhteistyön ja kontaktien parantaminen.

Toteutus: Tiivis yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun kanssa yksilöllisten työllisyyspolkujen löytämiseksi.

Tavoite 4: Valtakunnallisen kehittämistyön tulosten tuominen alueen käyttöön ja omien käytäntöjen jakaminen. Ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Toteutus: Verkostotyön aktiivisena kehittäjäjäsenenä toimiminen sekä sitoutuminen neuvojien koulutuskokonaisuuden jatkokehittämiseen.

Tavoite 5: Yhdenmukainen ja vertailun mahdollistava tilastointi ja seuranta. Tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja resurssien kohdentamisessa.

Toteutus: Anonyymin asiakaskäyntirekisterin (Alpo) käyttäminen ja tiedon tuominen valtakunnalliseen sekä maakunnalliseen kehittämis- ja verkostotyöhön.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Mikkelin kaupungin logot.