Tietoa Mikkelistä

Puhdistamohanke UKK

Jätevedenkäsittelyn operointipalvelut ja kehittämiskumppanuus – kysymyksiä ja vastauksia.

Sivua päivitetty 19.2.

Mistä ovat saatavissa uuden puhdistamon, koelinjojen, uusiovesilaitoksen ym virtauskaaviot?

Puhdistamon prosessikaavio on esitetty mm. investointipäätöksen liitteenä olevassa hankekuvauksessa. Koelinjoja toteutetaan useammalla eri prosessilla, joista yhdessä hyödynnetään Kenkäveronniemen koelaitoksen prosessia. Muista toteutustavoista tehdään ratkaisu yhdessä valittavan operaattorin kanssa.

Puhdistamojätteestä lienee tarkoitus valmistaa lehtitietojen perusteella myös biokaasua. Sitä varten rakennetaan myös kaasun tankkausasema ja paikallisliikenteen bussit pakotetaan kaasun käyttäjiksi, jotta murto-osa kustannuksista saataisiin katettua. Miksi ei jo jätevesiputkien asennuksen yhteydessä asennettu kaasuputkea jäteasemalta lämpölaitokselle, jossa kaikki tuotettava kaasu olisi saatu poltettua kaukolämmön tuotannossa?

EU:n direktiivi puhtaiden ajoneuvojen lisäämisestä liikenteessä velvoittaa hankintayksiköt (kunnat, kaupungit yms.) edellyttämään palvelun tuottajilta vähäpäästöistä kalustoa, asteittain vuoteen 2030 kiristyvällä tahdilla. Vähäpäästöisiksi raskaiksi ajoneuvoiksi hyväksytään Suomessa sähkö-, vety- ja kaasukäyttövoimaiset bussit sekä kuorma- ja rekka-autot. Biokaasubussit ovat hankintahinnaltaan n. 30% edullisempia kuin esim. sähköbussit ja alueilla missä paikallista biokaasutuotantoa on, ne ovat kilpailukykyinen vaihtoehto niin palvelun tuottajille, tilaajille kuin myös veronmaksajille.

Olen seurannut tuolla Salosaaressa olevan siirtolinjan pumppaamon rakentamista. Mikä siellä maksaa? Onko suunnitelmissa ollut jotain vikaa? Äkkinäisestä vaikutta, että kymppitonnin hommasta on tehty miljoonan homma.

Salosaaressa on laiterakennus, jossa mitataan ja tarvittaessa huolletaan putkilinjastoa. Laiterakennuksessa käydään tarpeen mukaan suorittamassa linjaston valvontaan ja käyttöön kuuluvia tarkastuksia. Nyt käyttöönottovaiheessa tarkastuskäyntejä tehdään useammin.

Mikä on jätevedenpuhdistamon lopullinen hinta ja miksi budjettilaskenta on ollut näin luokatonta, mm. riskienhallinnan suhteen? Miksi ulkoistamisen katsotaan kuuluvan perustehtävän hoitoon välttämättömäksi?

Rakentamisen kustannusarvio on tehty 2015, silloin käytössä olleiden suunnitelmien ja kustannustietojen perusteella. Urakoiden kilpailutusvaiheessa 2016-2018 markkinatilanne oli tilaajalle epäedullinen. Urakoitsijoiden kiinnostus oli laimeaa, mikä näkyi kilpailutilanteessa. Hankkeen muodostamisen vaiheessa tehtiin oma projekti tämän hankinnan riskeistä. Hankekokonaisuuden hinnaksi arvioidaan 75,5 miljoonaa euroa. Perustehtävän hoidon kannalta ulkoistaminen ei ole välttämätöntä. Se on tärkeää BEM-osaamiskeskuksen ja uuden yritys- ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

Kaasulla toimivien autojen lukumäärä vähenee, koska esim Vw konserni luopuu niiden valmistamisesta. Onko kaasujohto jo vedetty Pursialan lämpövoimalaan?

Puhdistamolietteestä ja muusta eloperäisestä jätteestä tuotettu kaasu hyödynnetään joko liikennepolttoaineena tai EcoSairilan alueella. Julkinen liikenne ja jätekuljetukset sekä kasvava kuluttajakysyntä muodostavat riittävän kysynnän Mikkelissä tuotetulle liikennebiokaasulle. Lisäksi EcoSairilan alueella biokaasua voidaan hyödyntää alueen sähkön ja lämmön tuotannossa. Liikennebiokaasua kuljetetaan jakeluasemille konteissa – kaasuputkea ei EcoSairilan paikallisjakelua laajemmaksi ole tarvetta rakentaa.

Onko kehitystyö ja toiminta myös ns. mökkiläisiä auttava ja niin monia vanhoja taloja voi myynnissä, siirtomaksuilla yms ei saada kaupungin kassaan rahaa, ne rahat menevät yksityiseen sijoittamiseen. Mikkeliin muuttavat saavat etelän asunnoistaan n. sata ja kaksi sataa tuhatta enemmän kuin täältä ostettu asunto maksaa eli rahaa jää, muttei toisten investointeihin.

Uusi jätevedenpuhdistamo puhdistaa yhdyskunnan jätevettä osittain puhtaammaksi kuin Mikkelin alapuolisen Saimaan vesi tällä hetkellä on. Tämä tarkoittaa sitä, että vesistön ympäristökuormitus on jatkossa pienempi ja vesiympäristön tila kohenee. Kaupungin lähivesien laatuluokituksessa tavoitellaan muutosta hyvään laatuluokkaan. Mökkiläisille ja muillekin asukkaille tämä näkyy parempina vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksina ja vaikuttaa osaltaan myönteisesti myös alueen kiinteistöjen hintakehitykseen. Omaisuuden arvon kehitykseen ja eri alueiden potentiaalieroon vaikuttaa toki moni muu asia tätä enemmän.

Mihin katosi rahat jotka keräsitte etukäteen puhdistamoa varten, siis korotetut hinnat vuosia sitten,eikös ne ollu korvamerkitty puhdistamoon?

Vesimaksutuloja kerättiin ennen varsinaista rakennusvaihetta. Osa kerätyistä tuloista käytettiin puhdistamohankkeen valmisteluun, esim. luvituksiin, kaavoitukseen ja rakentamisen suunnitteluun. Kerättyjä tuloja käytettiin myös toisaalle eli Hanhikankaan vesilaitoksen saneeraukseen ja kuntaliitossopimusten edellyttämiin kuntakeskusten investointeihin. Nämä hankkeet toteutettiin näin kassaan kertyneillä varoilla ilman lainanottoa.

Onko sinne kaatopaikan alueelle ihan oikeasti tulossa oikeita yrityksiä vai onko ne joitakin tutkijoiden pienen pieniä yrityksiä, vaan ei voittoa tuottavia ns. oikeita yrityksiä?

Neuvotteluja maantieteellisesti laajalle Metsäsairilan alueelle sijoittumisesta käydään useamman ja eri aloja edustavien yrityksien kanssa. Toivottavasti syntyy myös uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä, jotka saavat EcoSairilasta kasvuvauhtia.

Jos operointia ei annettaisi ulkopuoliselle niin olisiko Mikkelin omassa henkilökunnassa ollut osaamista (huolto ym.) toimiin?

Nykyinen henkilömäärä ei olisi riittänyt omana työnä tekemiseen. Henkilökuntaa olisi tarvittu lisää eri osaamisalueille sekä erityisesti Metsä-Sairilan osalta olisi tarvittu kouluttautumista uuden tekniikan käyttöön.

Tekstiä lukiessa herää kysymys onko tässä lainkaan jäteveden puhdistamisesta kyse. Lienee kyse jostakin muusta eikä se lukemalla avaudu. Ilmeisesti veromarkkoja tulee tässä touhussa palamaan vielä rutkasti. Mikä on laitoksen tehtävä?

Käsiteltävän jäteveden määrällä arvioiden luontoon puhdistettuna palautuvan veden määrä alkutilanteessa on n. 95 %. Teollisuusveden osuus virtaamasta on hyvin pieni, mutta elinvoimaisuuskehityksen kannalta määräänsä isompi. Tutkimus- ja kehitysosa käyttää kaupunkilaisten jätevettä. Näin virtaamien jakautumisella arvioiden päätehtävänä on käytetyn veden puhdistus.

Kuinka puhdasta vettä (eri puhtausasteet) puhdistamosta saadaan?

Ensisijaisesti alitetaan laitokselle asetetut päästörajat, mikä käytännössä tarkoittaa, että vesi on puhtaampaa luontoon palautettaessa, kuin Savilahden nykyinen vesi. Toinen osa on ns teknistä vettä, jota voidaan hyödyntää laitoksen käyttövetenä tai alueella teollisuuden toiminnassa.

Onko tehty jo esi-, markkina- ja teknologiaselvityksiä BEM- hankkeesta ja onko näitä saatavissa erikseen sovitulla tavalla?

Alustavia selvityksiä on tehty mm. yhteistyössä Ramboll Finlandin ja LUT:in kanssa. Saatavilla sähköpostitse.

Puhdistamo on lajissaan ensimmäinen. Kuinka monen miljoonan korjaus- ja muuttamiskuluihin on varauduttu, koska mikään laite, joka on lajinsa ensimmäinen, ei toimi riittävän hyvin. Sen on kokemus osoittanut.

Iso osa veden puhdistuksen tekniikoista ja laitteista on käytössä nykyaikaisissa puhdistuslaitoksissa jo nyt. Tämän puhdistamon laitteilla on kahden vuoden takuu. Uutta tekniikkaa Suomessa edustaa suodatinosa, jolla takuuaika on viisi vuotta. Euroopassa ja maailmalla tekniikka on tunnettua ja yleisesti käytössä.

Miten rakennusvaiheen hankintasopimuksessa määriteltiin hyväksytyn tarjouksen ylittävistä kustannuksista sopiminen? Kuka tai mikä taho määriteltiin neuvottelukumppaniksi hyväksymään tilaajan osalta hyväksytyn tarjouksen ylittävät kulut osaksi lopullista hankintahintaa?

Urakoiden aikana tehtäviä muutoksia koskevat menettelyt (lisä- ja muutostyöt) on sovittu urakkasopimuksissa. Käytönnössä lisä- ja muutostyöt käsitellään ja tilaus hyväksytään kaupungin edustajan toimesta työmaakokouksissa.

Miksi vesilaitoksen annettiin itse hoitaa näin suuri hankinta? Miksi näin suuria hankintoja ei tehdä keskitetysti hankintaosaamisen näkökulmasta osaamisen ytimessä? Riittääkö hankintaosaaminen näin hajoitetussa hankintojen organisoinnissa?

Vesilaitos on valmistellut puhdistamoon kuuluvia hankintoja ja rakentamista yhdessa alan asiantuntijoiden kanssa. Valitut urakkamuodot ja urakkajaot ovat tämänkaltaisessa hankkeessa tunnettuja, yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä. Lähtökohtaisesti liikelaitoksen substanssiosaaminen ohjasi resursointia. Kaupunkiorganisaatiossa hankintoja on hajautettu substanssin mukaisesti niiden laajasta kirjosta ja lukumäärästä johtuen. Hallinnon hankintayksikkö tukee toimintaa.

Miksi operointia ei voida hoitaa omana työnä?

Uuden puhdistamon operointi on mahdollista toteuttaa vesilaitoksen omana työnä. Vesiliikelaitos toimii tällöin vesihuoltolain puitteissa tuottaen lain mukaista vesihuoltopalvelua. Kun haluamme puhdistamoinvestoinnin mahdollistavan kaupungin strategian mukaista kehittämisalustatoimintaa – tutkimusta ja kehitystä, koulutus- ja liiketoimintaa – tarvitsemme yhteistyön yksityisen sektorin kanssa. Vesiliikelaitos ei voi esimerkiksi tuottaa uusiovesilaitoksen tai koelinjojen operointipalvelua.

Jätevedenpuhdistamojen operoinnin ulkoistamisella kootaan kaikki Mikkelin vesiliikelaitoksen puhdistamotoiminta yhden toimijan hoidettavaksi. Nykytilanteessa Kenkäveron pääpuhdistamo on osin hoidettu omalla henkilökunnalla – valtaosa työstä, satelliittipuhdistamojen operointi, huolto ja kunnossapitotyöt on jo aiemmin hankittu yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Eikö yksityiselle yritykselle voitaisi tarjota vain testaus- ja kokeiluympäristön operointia?

Kaupungin periaatteena kehittämisalustoissa on tarjota yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. Puhdistamo-operoinnin kautta yritys saa nopeasti käyntiin oman liiketoiminnan ja saa samalla uuden referenssin operointipalvelusta. Koelinjojen, uusioveden tuotannon ja puhdistamon operointi liittyvät läheisesti toisiinsa ja niistä saatava tieto ja kokemus on arvokasta toiminnan kehittämisessä.

Mikä on BEM?

EcoSairilan kärki on moderni jäteveden käsittely, siihen liittyvä osaaminen, teknologia, liiketoiminta ja koulutus. Tästä lähdimme rakentamaan Sinisen biotalouden osaamiskeskusta, joka kansainvälisissä yhteyksissä toimii paremmin muodossa Blue Economy Mikkeli – BEM. Se tarjoaa yrityksille TKI-palveluita ja Suomessa ainutlaatuisen ympäristön jätevesiin liittyvän tekniikan kehittämiseen ja testaamiseen. BEM:n ytimen muodostavat Vesiliikelaitos, LUT-yliopisto, Xamk ja MikseiMikkeli yhdessä kehittämiskumppaniksi valittavan yrityksen kanssa. Mikkelin vahvuudet on valtakunnallisesti tunnustettu ja osaamiskeskuksen kehittämiseen on saatu rahoitusta mm. Maa- ja metsätalousministeriöltä, Työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Mistä syntyy uutta liiketoimintaa?

Operointi- ja kehittämiskumppanin valinnassa on yhtenä tavoitteena synnyttää laajennettavaa operointipalvelua ja -koulutusta. Yrityksen odotetaan osallistuvan myös kokonaisten puhdistamohankkeiden kaupallistamiseen. Yrityksen edellytetään osallistuvan sellaisten testaus- ja kokeilupalveluiden kehittämiseen, jotka tuovat Mikkeliin myös muita yrityksiä.

Ollaanko jotain myymässä tai siirtyykö jotain omistusta?

Mitään ei myydä. Kilpailutuksen perusteella ei siirry vesihuoltoon liittyvää päätäntävaltaa eikä omistusoikeutta kiinteistöihin tai laitteistoihin. Operaattori ei myöskään tule omistamaan jätevettä tai siitä puhdistettua uusiovettä.

Liittyykö ulkoistus käyttöveden tuotantoon?

Ei liity. Ulkoistus koskee vain jäteveden puhdistusta.

Miten palveluntuottajaa ohjataan? Mikä on ohjausmekanismi?

Kunta säilyy edelleen vesihuoltopalveluiden järjestäjänä. Ostaessaan palvelun kunta luonnollisesti määrittää, mitä se haluaa. Palvelusopimukseen kirjataan, miten Mikkelin vesiliikelaitos ohjaa palveluntuottajaa sekä määritellään mittarit palvelun sisällön ja laadun toteutumisesta niin operoinnin kuin BEM-kehittämiskumppanuuden osalta. Mittareiden toteutumista seuraamaan asetetaan ohjausryhmä sekä operointipalvelujen että kehittämiskumppanuuden osalta.

Miten käy oman puhdistamo-osaamisen, jos toiminta ulkoistetaan?

Kenkäveron puhdistamolla työskennellyt henkilökunta pysyy siirtymäajan vesiliikelaitoksen palveluksessa varmistaen osaltaan uuden puhdistamon käyttöönoton ja vanhan puhdistamon turvallisen alasajon. Laboratoriohenkilöstö jää vesilaitoksen palvelukseen. Puhdistamojen toimintaa seurataan jatkuvasti käytönvalvonnassa vesilaitoksen toimesta.

Vesilaitoksen omaa osaamista kartutetaan tiiviillä yhteistyöllä palveluntuottajan kanssa. Jäljelle jäävä henkilökunta on tässä avainroolissa mutta myös kaikki dokumentoitava tieto, ajoraportit yms. jäävät tilaajan haltuun.

Mitä tapahtuu vesiliikelaitoksen omalle toiminnalle ja henkilökunnalle?

Vesiliikelaitoksen toiminta jatkuu muiden vesihuollon toimintojen osilta entisellään. Jäteveden puhdistamiseen liittyvien ulkoistettavien toimintojen osuus on jätevedenkäsittelyyn varatusta budjetista n. 50 %. Jäljelle jäävästä osuudesta ja sen käytöstä vastaa vesilaitos. Tähän osuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvitaan edelleen omaa henkilökuntaa.

Vesiliikelaitoksen operointihenkilöstön asema on huomioitu kilpailutuksessa edellyttämällä, että tarjoajat sitoutuvat heidän osaltaan liikkeenluovutukseen. Asia tarkentuu sopimusneuvottelussa.

Miten käy huoltovarmuuden, jos vastuu siirtyy yksityiselle toimijalle?

Laitosta voidaan tarvittaessa operoida omin voimin myös tulevaisuudessa. Kaupungille ja vesiliikelaitokselle syntyy osaamista ja kyvykkyyttä kehittämiskumppanuuden myötä myös puhdistamotoiminnassa. Operaattorin henkilöstöä voidaan varata huoltovarmuuden turvaamiseksi ns. VAP-menettelynä. Vesiliikelaitoksen henkilöstö tekee vuorovaikutteista yhteistyötä operaattorin kanssa. Tämä varmistetaan osaltaan riittävällä resursoinnilla, Kenkäveron nykyisellä henkilöstöllä on tässä merkittävä rooli.

Puhdistamon operoinnista kertyvä prosessidata on vesilaitoksen omaisuutta. Operoinnista kertyneen prosessidatan avulla varmistetaan puhdistamon operointi kaikissa tilanteissa. Sopimuksen ensimmäisen viiden vuoden määräaikaisen jakson aikana vesiliikelaitokselle syntyy valmius jätevedenpuhdistamojen operointiin omana työnä.

Miten ulkoistaminen vaikuttaa kustannustasoon? Syntyykö säästöjä? Nousevatko kuntalaisten jätevesimaksut?

Uuden jätevedenpuhdistamon käyttömenoiksi on arvioitu 1 455 000 € vuodessa. Uuden puhdistamon operointipalvelun osuuden arvioidaan olevan tästä noin 700 000 – 800 000 € vuodessa.Sopimuksen lopullinen hinta määräytyy kilpailutuksen perusteella, jossa valitaan kokonaisedullisin vaihtoehto vertaillen hintaa sekä laatutekijöitä.

Hintataso operointipalvelujen osalta määräytyy kilpailutuksessa. Operointipalvelujen kustannukset ovat vain osa jätevedenkäsittelyn kokonaiskustannuksia, joiden perusteella jätevesimaksut määräytyvät. Vesilaitoksen kokonaiskustannukset eivät kilpailutuksen seurauksena nouse. Operointipalvelujen hinnoitteluun sopimuskaudella sallitaan vain indeksin mukaiset korotukset.

Mikä on operaattorin kanssa solmittavan sopimuksen vuosiarvo?

Arviolta 1 000 000 – 1 300 000 € / vuosi. Sopimus sisältää myös alueellisten vedenpuhdistamoiden operoinnin, kaikkien puhdistamoiden ylläpidon ja huollon sekä kemikaalikustannukset. Tarkka arvo selviää kilpailutuksen perusteella.

Kuka tämän maksaa loppukädessä?

Jäteveden käsittelystä maksaa jäteveden tuottaja, eli kuntalainen, yritys tai yhteisö jätevesimaksun muodossa.

BEM-osaamiskeskuspalveluiden kehittämisen kustannukset jakautuvat eri toimijoiden kesken – kehittämiskumppanille, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille sekä osin myös kaupungille. Kehittämistoiminnan rahoituspohjaa laajennetaan hyödyntäen ulkopuolisia TKI-rahoituksia. Lopulta tuotettujen BEM-osaamiskeskuspalvelujen maksaja on palveluiden käyttäjä, yritys tai yhteisö.

Miten varmistetaan se, ettei operaattorin toiminta muodosta taloudellisesti liian isoa riskiä?

Operointihankinta kohdennetaan puhdistamojen ja koelaitoksen kunnossapitotehtäviin ja vedenkäsittelyprosessien ohjaamiseen. Puhdistamotoimintoihin kuuluvat muut hankinnat ja tehtävät kuten sähkö, kiinteistöhoito, jätevesiliete ja jätehuolto sekä automaatiotyöt eivät sisälly operointihankintaan. Operointipalvelujen tuottamisesta kiinnostunut tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan kiinteän kuukausihinnan palveluistaan. Kuukausihinta sidotaan indeksiin. Palvelun tuottaja ilmoittaa lisäksi tilaajan määrittelemien muuttuvien tehtävien ja palvelun sisällön hinnan. Sopimuskauden aikana muuttuvat kustannukset ja niiden syntymisen perusteet hyväksytetään tilaajalla. Tällaisia muuttuvia kuluja ovat mm. kemikaalihankinnat ja kaikki merkittävät huolto- ja korjauskustannukset.

Mitä kehittämiskumppanuus tarkoittaa ja onko Mikkelillä varaa sellaiseen hankintaan?

Kehittämiskumppanuus on aluksi yhteistyötä, joka konkretisoituu yhteisin suunnittelukokouksiin. Kokouksia on 1-2 / kk siirtymäkauden ajan eli niin kauan kuin tehdään päätöksiä yhteistyön tiivistämisestä tai organisoitumisesta. Palveluntuottajalle korvataan vain yhteistyökokouksiin liittyvät työtunnit eli merkittäviä kuluja ei synny.

Kehittämiskumppanuudella edistetään yritysten sijoittumista EcoSairilan alueelle, kehitetään BEM-osaamiskeskuksen yrityspalveluita ja valmistellaan vesialan TKI-hankkeita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kaupunki voi osallistua hankkeisiin tapauskohtaisesti määriteltävällä omarahoitusosuudella.

Alkuvaiheessa asiantuntijapalveluiden tilaajana toimii Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, mutta myös Mikkelin kaupunki ja sen sidosyksiköt voivat tilata kehittämiskumppanilta BEM-osaamiskeskukseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Kaupunki on strategiassaan sitoutunut kehittämisalustoihin. Kumppanuuden kautta pyritään osaltaan EcoSairilalle asetettujen uuden liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Yrityskumppanilta edellytetään myös omia T&K-panostuksia ja yhteistyötä muiden EcoSairilan toimijoiden kanssa.

Miten näin uudesta toiminnasta/teknologiasta voi olla palveluntuottajilla referenssejä? Voidaanko osaamisen luottaa?

Molemmat kilpailutukseen osallistuvat toimijat omaavat pitkällisen kokemuksen vesihuoltoalalta ja täyttävät tarjoajille asetetun tiukan kriteeristön osaamisesta ja referensseistä.

Saako operaattori puhdistamolietteet itselleen? Ovatko lietteet käytettävissä biokaasun tuotantoon?

Lietteiden käsittelystä vastaa Mikkelin vesiliikelaitos. Käsittely hankitaan in-house-hankintana Metsäsairila Oy:ltä, eikä se kuulu tähän operointihankintaan. Tämä menettely varmistaa mm. sen, että lietteet ovat käytettävissä biokaasuntuotantoon ja siihen liittyvään tai muuhun TKI-toimintaan.

Yksi mahdollinen operaattori on ilmeisesti ollut mukana valmistelussa? Vaarantaako tämä nyt tasapuolisuuden?

Yrityksiä on kutsuttu avoimesti ja laajalti mukaan uuden puhdistamon hankintaan liittyviin kilpailutuksiin sekä Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen kehittämiseen. Hankintamenettelyksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely, joka varmistaa tiedon tasapuolisen jakamisen ja neuvotteluun perustuvan hankinnan sisällön tarkentamisen. Kaikki ennakkosuunnittelun tuottama materiaali toimitettiin kandidaateille ja avattiin keskustelulle hankintaprosessin aikana. Yritykset saivat esittää muutoksia, poistoja ja lisäyksiä hankinnan sisältöön ja toimintamalliin. Hankintamenettelyssä on käytetty apuna hankinta-alan kokeneita asiantuntijoita (Ramboll Finland Oy).

Onko operointihankinnasta tehty riskianalyysi?

Riskianalyysi on tehty yhteistyössä Ramboll Finlandin kanssa.

Miten pitkä hankintasopimus on tarkoitus tehdä operaattorin kanssa?

Sopimus on aluksi viiden vuoden määräaikainen sopimus. Neljännen sopimusvuoden aikana tilaajalla on mahdollisuus omalla ilmoituksellaan muuttaa sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Sen jälkeen sopimuksen irtisanomisaika on tilaajalle 6 kk.

Miten sopimuksesta voi irtautua?

Sopimuksesta voidaan irtautua sopimusluonnoksessa kuvatuilla tavoilla. Niitä on useita. Sopimuksen mukaisia syitä irtautumiseen ovat mm. vakavat sopimusrikkomukset (toistuvat sopimusrikkomukset, joista aiheutuu tilaajan väliaikainen sijaantulo -> 6 kk:n irtisanomisaika). Lisäksi tilaaja voi irtisanoa sopimuksen ilman erityistä perustetta kolmen sopimusvuoden jälkeen maksamalla 50 000 €:n korvauksen perusteettomasta irtisanomisesta. Myös palveluntuottajan maksukyvyttömyys sekä kykenemättömyys hoitaa sopimuksen mukaiset velvoitteensa on irtisanomisperuste.

Puutteet toiminnan laadussa, laiminlyönnit, lupaehtojen täyttämättä jättäminen, vakavat poikkeamat suhteessa tarjouspyynnön vaatimuksiin ja/tai palvelun tuottajan palvelulupaukseen aiheuttavat sopimussakon määräämisen ja mahdollisen korvausvelvollisuuden syntymisen.

Jos joudutaan irtautumaan sopimuksesta, mistä saadaan uusi operaattori?

Mahdollisia operointipalveluita toimittavia yrityksiä on jo nyt Suomessa useita. Lisäksi MBR-puhdistamoihin liittyvä osaaminen ja kokemus karttuvat uusien puhdistamojen käyttöönoton myötä. Tilaaja myös huolehtii siitä, että sen oma osaaminen karttuu sopimuskauden aikana siten että kynnys ottaa operointi tarvittaessa omaksi työksi madaltuu.

Pystyykö vesilaitos tarvittaessa ottamaan operoinnin uudelleen omakseen?

Kyllä pystyy. Sopimuksen mahdollinen irtisanomisaika voidaan käyttää oman henkilökunnan koulutukseen ja/tai uuden henkilökunnan rekrytointiin, siten että palauttaminen omaksi tuotannoksi on mahdollista.

Miten kehittämiskumppanuudesta voi irtautua ja mitä se tarkoittaa?

Kehittämiskumppanuudesta laaditaan oma hankintasopimus, johon määritellään laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Niistä poikkeaminen voi johtaa hankintasopimuksen irtisanomiseen. Hankintasopimuksen muoto ja sisältö valmistellaan yhdessä valituksi tulevan palveluntuottajan kanssa. Jos hankintasopimus irtisanotaan, vaihtoehtoina ovat ainakin kehittämiskumppanuuden erilliskilpailutus ja tarvittavien palvelujen ja/tai osaamisen hankinta useilla kilpailutuksilla.

Miten varmistetaan, että TKI-ympäristöt ovat avoimesti yritysten ja TKI-toimijoiden hyödynnettävissä, ei vain valitun kumppanin?

TKI-ympäristöjen käyttöehdoista sovitaan siten, että kaikilla toimijoilla on tasapuolinen mahdollisuus hyödyntää niitä. Hankintasopimuksessa määritellään lisäksi tavoitteita ja mittareita palveluntuottajalle mm. alueelle sijoittuvien uusien TKI-hankkeiden ja yritysyhteistyön osalta. Nämä tavoitteet ovat sellaisia, että niiden saavuttamiseksi palvelun tuottajan on sitouduttava avoimeen toimintaympäristöön, jossa on toimijoina mahdollisesti myös palveluntuottajan kanssa kilpailevia toimijoita.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Voit lähettää meille kysymyksesi tällä lomakkeella