Tietoa Mikkelistä

Kouluhankkeen taustaa

Entisen Urpolan koulun tontille nousee uusi 850 oppilaan yhtenäiskoulu. Uuden koulun työnimenä käytettiin nimitystä Eteläinen aluekoulu.

Tutustu eteläisestä aluekoulusta esitettyihin kysymyksiin ja vastauksiin täällä

Koulu toteutetaan kokonaisvastuurakentamisena (KVR-urakka), jossa urakoitsija sekä suunnittelee että rakentaa kohteen. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa alustavassa tarjouspyyntövaiheessa valittujen osallistujien kanssa neuvotellaan suunnitteluratkaisuista ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista.

Alustavan tarjouspyynnön perusteella saatiin 9 osallistumishakemusta, joista kaupunginhallitus kokouksessaan 8.2.2021 valitsi 5 tarjoajaa neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluvaiheeseen valitut tarjoajat ovat Jalon Rakentajat Oy, NCC Suomi Oy, Rakennusliike Lapti Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy ja YIT Suomi Oy. Neuvottelut valittujen tarjoajien kanssa käynnistetään maaliskuun loppupuolella 2021.

Neuvottelumenettelyssä on kunkin tarjoajan kanssa neljä neuvottelukierrosta vuoden 2021 aikana:
1. kierros vko 12
2. kierros vko 17
3. kierros vko 21
4. kierros vko 25

Neuvotteluvaiheen jälkeen laadittiin lopullinen tarjouspyyntö, johon vain edellä mainitut tarjoajat voivat jättää tarjouksensa. Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin kesällä 2021 ja tarjoukset käsiteltiin syksyllä 2021.
Neuvotteluvaiheeseen osallistui kaupungin sivistys- ja teknisen puolen henkilöitä sekä neuvottelumenettelyn asiantuntijakonsultteja.

Eteläisen aluekoulun lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 5.7.2021. Tarjoukset tuli jättää viimeistään 10.9.2021. Tarjousten vertailun jälkeen kaupunginhallitus käsitteli tarjoukset lokakuussa 2021.
Urakkasopimus suunniteltu allekirjoitushetki oli kaupunginhallituksen hyväksymän tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa marraskuussa 2021.

Hankkeen eteneminen

Nykyisen koulurakennuksen purku on valmistunut 26.2.2021. Purkutyömaa on aidattu ja alueella liikkuminen on kielletty. Purku-urakoitsijana toimi Mestaripurkajat Oy.

Uudisrakennuksen rakentamisaikataulu tarkentuu neuvotteluvaiheessa. Varsinaisen suunnittelu- ja rakentamisaikataulun laatii KVR-urakoitsija. Tavoitteena on, että koulu pääsee alkamaan vuodenvaihteessa 2023-2024.

Kuntalaisten osallistaminen

Eteläinen aluekoulu -hankkeesta julkaistaan huhtikuun lopussa Mikkelin kaupungin nettisivuille kysymys/vastaus – sivut, jossa kuntalaisten kysymyksiin vastaavat hankkeessa mukana olevat asiantuntijat.

Aiemmassa vaiheessa kuntalaiset saivat antaa jo oman näkemyksensä ja panoksensa hankkeen vaatimusten määrittelyyn vastaamalla asukaskyselyyn loppuvuodesta 2020. Asukkaiden näkemysten myötä tuleva koulurakennus toivottavasti palvelee varsinaisen koulutoiminnan lisäksi mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä.

Hankkeen taustaa

Eteläisen aluekoulun rakentamiseen on päädytty kaupunkirakenneselvityksessä, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 § 71. Päätöksen mukaisesti Urpolan, Urheilupuiston, Moision ja Olkkolan koulut korvataan uudella eteläisellä aluekoululla, joka rakennetaan Urpolan koulun tontille.

Eteläisen koulun hankesuunnitelmaa on käsitelty kaupunginvaltuustossa 16.3.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi laaditun hankesuunnitelman (3.12.2019) muilta osin kuin päärakennusmateriaalin osalta. Urpolaan rakennettavasta eteläisestä aluekoulusta tulee puukoulu. Uusi aluekoulu toteutetaan hybridikonseptina, puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana on, että kustannustaso säilytetään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena 28,5 M€ irtaimistohankintoineen.

KV 16.3.2020 § 16 ja liite 1 Hankesuunnitelma 3.12.2019

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 140, että Eteläisen aluekoulu toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja KVR-urakalla. KVR-urakointimallissa urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että rakentamisesta.

KH 20.4.2020 § 140

Urakoitsijoiden valinta Eteläisen aluekoulun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn.

KH 8.2.2021 § 58

Perustietoa Saimaanportin yhtenäiskoulusta

Kouluun tulee luokkien 1-9 perusopetus sekä viisi erityisopetuksen ryhmää. Lisäksi kiinteistössä toimivat nuorisotoimi ja iltapäiväkerho.

  • Oppilaita 850
  • Henkilökuntaa 100
  • Koulutoiminnan hyötyala: 7493,5 m2  =  8,8 m2/oppilas
    • joista liikuntatiloja 1630 m2 (salit 980 m2 / 4 osaan jaettava + 200 m2)
  • Rakennuksen bruttoala-arvio: 10 900 brm2

Pinta-alat ovat hankesuunnitelman mukaisia.

Eteläisen aluekoulun urakkakilpailutuksen voitti NCC Suomi Oy

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.10.2021 NCC Suomi Oy:n tekemän kokonaistaloudellisesti edullisimman urakkatarjouksen, jonka arvo on 25 950 000, 00 euroa (alv 0 %). Kaupunginhallituksen päätös on kuitenkin ehdollinen, sillä hankkeen kokonaiskustannustasoksi on muodostumassa 29,5 miljoonaa euroa irtaimistohankintoineen, joka on miljoona euroa alkuperäistä kustannustasoa enemmän.

Kaupunginvaltuusto linjasi maaliskuussa 2020, että koulun suunnittelun lähtökohtana tulee olla, että kustannustaso säilytetään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena 28,5 M€ irtaimistohankintoineen. Irtaimiston osuudeksi on arvioitu miljoona euroa. Kaupunginvaltuusto käsittelee hankkeen kustannustason ylityslupaa seuraavassa valtuuston kokouksessa 8.11.2021. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy miljoonan euron kustannusylityksen, koulun rakentaminen käynnistyy kevättalvella 2022 ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Koulutoiminta pääsee alkamaan uusissa tiloissa tammikuussa 2024.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät kaikki viisi kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valittua tarjoajaa: Jalon Rakentajat Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Rakennusliike Lapti Oy, NCC Suomi Oy ja YIT Suomi Oy.

Palveluntuottajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin tarjouskilpailussa arvioitiin sekä laatua että hintaa.  Laatuarvioinnin suorittivat asiantuntijatyöryhmät, joihin kuului kaupungin organisaatiosta mm. rehtoreita, rakennusvalvonnan edustaja, kaavoituksen edustaja, ruoka- ja puhtauspalveluiden edustaja, liikunta- ja nuorisopalveluiden edustaja sekä teknisiä asiantuntijoita. Lisäksi arviointityhmissä oli kaupungin poliittista johtoa, ESSOTE:n edustaja ja ulkopuolinen arkkitehti. Arkkitehdin tehtävänä oli arvioida puunkäyttöä ja rakennuksen arkkitehtuuria sekä soveltumista tulevaan ympäristöön. Laatuarvioinnin perusteella tarjousvaihtoehdoille määritettiin laatupisteet.

Kokonaistaloudellinen edullisuus laskettiin niin, että hinnan painotus oli 65 prosenttia ja laadun 35 prosenttia. Arviointi tehtiin tarjouspyynnön määrittelyn mukaisesti tarjoushinnan ja laatupisteiden perusteella. Arvioinnissa käytettiin ns. kahden kuoren menettelyä, eli tarjoushinnat eivät olleet arviointiryhmien tiedossa laatuarviointia tehdessä.

Eniten vertailupisteitä saanut NCC Suomi Oy:n antama tarjous voitti tarjouskilpailun.

Arviointityöryhmän näkemyksen mukaan NCC:n tarjouksessa korostui nimenomaan toiminnallisuus ja hyvin suunnitellut kokonaisuudet niin sisällä kuin ulkona. Lisäksi tarjoaja oli oivaltanut hyvin valtuuston tahtotilan puun ja betonin parhaiden ominaisuuksien hyödyntämisestä. Rakennuksen runko on suunniteltu kestävällä ja hyväksi todetulla betonirakenteella. Puuta on kuitenkin käytetty runsaasti niin julkisivuissa, sisäpuolen pintamateriaaleissa kuin kalusteissakin. Arkkitehtonisen ilmeen arviointityöryhmä kirjasikin laatuarviointiin mm, että: ”Massiiviset puupilarit antavat sisäänkäynneille ryhdikkään ilmeen”.

Hankintapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen allekirjoitettiin urakkasopimus ja jatkettiin kohteen suunnittelua yhteistyössä tilaajan ja tarjoajan organisaatioiden kanssa.