Palvelut

Hulevesimaksu

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain uudistuksen myötä (2014) vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi vesilaitoksilta kunnille. Tästä syystä Mikkelin kaupungin valtuusto on päättänyt 9.12.2019 §141 ottaa hulevesijärjestelmän vaikutusalueella käyttöön kiinteistön pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2021 alkaen.

Hulevesimaksulla rahoitetaan hulevesiverkoston suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hulevesiverkostoon kuuluvat hulevesiviemärit, katujen sivuojat, ojat, hulevesien viivytysrakenteet sekä hulevesien imeytys- ja puhdistusrakenteet. Hulevesiviemärit ovat aiemmin kuuluneet vesilaitoksen vastuulle ja hulevesimaksu on sisältynyt jätevesimaksuihin.

Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Hulevesimaksun vaikutusalueiksi on määritelty seuraavat asemakaavoitetut alueet: Mikkelin keskustan yhtenäinen asemakaavoitettu alue, Metsä-Sairilan alue, Vehkasillan taajama, Otavan taajama, Haukivuoren taajama, Ristiinan taajama, Pellosniemen taajama ja Anttolan taajama. Päätöksen mukaiset alueet voi katsoa tästä linkistä.

Hulevesimaksu peritään kaikilta hulevesimaksun vaikutusalueen kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta, vaikka alueella ei olisikaan hulevesiviemäriä tai kyseistä kiinteistöä ei jostain syystä voi liittää olemassa olevaan hulevesiviemäriin. Tällä hulevesimaksulla kiinteistöjen omistajat/haltijat osallistuvat myös yleisten alueiden, kuten puistojen ja katujen hulevesijärjestelmistä aiheutuvien kustannuksien kattamiseen. Kunnan hulevesiverkostosta on hyötyä jokaiselle kuntalaiselle. Kaikilla maksua koskevilla alueilla on kaupungin ylläpitämät kadut.

Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaavan ulkopuolella. Tästä syystä hulevesimaksu ei kosketa asemakaavan ulkopuolisia alueita. Myöskään ranta-asemakaava-alueita ei ole otettu mukaan hulevesimaksun piiriin.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesimaksua voidaan periä ainoastaan rakennetuilta alueilta. Hulevesimaksun yhteydessä kiinteistöllä tarkoitetaan rakennuspaikkaa. Hulevesimaksua ei siis peritä rakentamattomilta kiinteistöiltä. Mikäli kiinteistölle on vasta rakenteilla rakennus, kiinteistö ei ole vielä laskutuksen piirissä. Kiinteistö siirtyy laskutuksen piiriin, kun rakennukselle on tehty käyttöönottotarkastus.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti muuttaa aikaisempaa 19.11.2020 § 151 päätöstään siten, että hulevesimaksuluokat (taksat) ja niiden määräytymisperusteet päätetään seuraavasti:

Hulevesimaksusta ei peritä arvonlisäveroa.

1. Omakotitalot ja pientalot 30 €/vuosi   
2. Rivitalot 0,08*tontin pinta-ala m2 €/vuosi  max 1600 €
3. Kerrostalot 0,08*tontin pinta-ala m2 €/vuosi  max 1600 €
4. Yleiset kiinteistöt 0,08*tontin pinta-ala m2 €/vuosi  max 1600 €
5. Liikekiinteistöt, toimistorakennukset, teollisuuskiinteistöt ja varastot 0,08*tontin pinta-ala m2 €/vuosi  max 1600 €

Hulevesimaksua voidaan kohtuullistaa maksuluokassa 5 alla olevan prosentin mukaisesti, mikäli jokin seuraavista kriteereistä täyttyy. Hulevesiviranomainen päättää lopullisesta huojennuksen prosentuaalisesta määrästä esitettyjen dokumenttien perusteella. Kohtuullistamisen hakeminen tapahtuu Mikkelin kaupungin verkkosivujen kautta muistutuslomakkeella. Muistutuslomakkeelle on kirjoitettava selvitys millä perustein maksua tulee huojentaa ja tarpeen vaatiessa liitteeksi vaaditaan dokumentti, josta kyseinen asia käy ilmi. Mikäli hulevesimaksu kohtuullistetaan, ei muistutusta tarvitse tehdä vuosittain.

 • Vähintään 50 % kiinteistön hulevesistä viivytetään tai imeytetään tontilla.
  Huojennus 25 % tai 50 % alkuperäisestä summasta 
 • Tontti on pääosin luonnonmukaisessa tilassa.
  50–75 % huojennus​​
 • Tontilla ei ole enää yritystoimintaa, tai toiminta on hyvin vähäistä, sekä hulevesimaksu osoittautuu kohtuuttoman suureksi kyseisellä kiinteistölle verrattuna sen toimintaan.
  25–50 % huojennus​​​​​​
 • Tontin toiminta on yleishyödyllistä/voittoa tavoittelematonta.
  50 % huojennus 
 • Tontilla ei ole vesi-, tai sähköliittymää.
  50 % huojennus 
 • Tontilla on ainoastaan pieni kylmä rakennus.
  50 % huojennus 
 • Kaupungin tai ELY-keskuksen hallitsemilta alueilta tulee vesiä kiinteistölle.
  50 % huojennus ja kaupunki ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi

Esimerkkejä kiinteistöille tulevista maksuista

Suuri kauppakeskuskiinteistö 5,2 ha  hulevesimaksu maksimi 1600 €
Pieni liikekiinteistö 0,8 ha hulevesimaksu 640 €
Korkea kerrostalo 0,3-1 ha hulevesimaksu 240 € -800 €
Tyypillinen rivitalokiinteistö 0,4 ha hulevesimaksu 320 €
Pieni rivitalokiinteistö 0,1 ha hulevesimaksu 80 €

Maksu on kiinteistökohtainen. Hulevesimaksu lähetetään vuosittain yhdessä laskutuserässä. 

Hulevesimaksusta ei voi saada kokonaan vapautusta. Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä, riippumatta siitä johdetaanko hulevesi suoraan vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Hulevesimaksun kohtuullistamista harkitaan, jos kiinteistöllä syntyviä hulevesiä imeytetään/viivytetään. Kohtuullistamista haettaessa kiinteistön omistajan on osoitettava rakennussuunnitelman ja valokuvan perusteella rakennettu hulevesien viivytys/imeytys omalla kiinteistöllään. Hulevesien imeyttäminen ei saa aiheuttaa haittaa naapureille. Kiinteistöllä muodostuvista hulevesistä tulee imeyttää vähintään 50 %. Rivi- ja kerrostalo kiinteistöt voi hakea kohtuullistamista, jos maksu on enemmän kuin 30 € / asuinhuoneisto. Tämä on todennettava dokumentilla, josta ilmenee kiinteistön huoneistojen lukumäärä. Tällöin hinta voidaan kohtuullistaa omakotitalon mukaiseksi. Mikäli haette kohtuullistamista muistutuksella tai laskussanne on virhe, niin hulevesimaksun laskua ei tule maksaa ennen kuin asia saadaan selvitettyä.

Kiinteistön hulevesimaksusta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija, jonka hallinnassa kiinteistö on laskutusajankohtana. Hulevesimaksun maksamista varten kiinteistön omistajalle tai haltijalle lähetetään vuosittain lasku. Hulevesimaksu kohdistuu vain yhdelle omistajalle tai osapuolelle. Jos kyseessä on kaupungin kiinteistön tai vuokra-alueen haltija, niin hulevesimaksu kohdistuu tontinvuokrajärjestelmässä olevalle laskun vastaanottajaosapuolelle.

Kiinteistön hulevesimaksusta vastaa kiinteistön haltijat tai omistajat yhteisvastuullisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että omistajat/haltijat ovat velvollisia maksamaan omistusoikeuksiensa suhteessa kiinteistön hulevesimaksun.

Kiinteistön omistaja vastaa laskusta, ellei vuokralaistietoa ole olemassa.

Hulevesimaksun perimisessä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n säännöksiä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu ja suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä tai määräystä. Erääntyneelle laskulle on suoritettava voimassa oleva viivästyskorko sekä huomautuskulut kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä. Hulevesimaksu on arvonlisäveroton maksu.

Hulevesimaksun muistutus

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus tehdä muistutus julkisoikeudelliseen maksuun 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Sähköinen muistutuslomake pyydetään täyttämään kaupungin internetsivujen kautta.

Virastotalon asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa muistutuslomakkeen täyttämisessä.

Mikäli hulevesimaksusta on tehty muistutus, mahdolliset perintätoimenpiteet katkaistaan muistutuksen käsittelyn ajaksi. Mikäli muistutus on aiheellinen, virhe korjataan ja maksuvelvolliselle lähetetään uusi korjattu hulevesimaksu.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen tulevat laskun liitteenä ja muistutuslomakkeeseen voi tutustua etukäteen kaupungin internetsivuilla. Muistutuslomake lisätään ennen ensimmäistä laskutusajankohtaa. Muistutuksen lähettäminen on mahdollista vasta hulevesilaskun saamisen jälkeen.