Palvelut

Kirkonkylän seutu Ristiina (0049)

.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}

TAVOITE

Ristiinan kunta aloitti oikeusvaikutteisen yleiskaavan muutoksen laatimisen vuonna 2012 ja saman vuoden lopussa kunta liitettiin osaksi Mikkelin kaupunkia. Tavoitteet ja kaavoituksen periaatteet säilyivät kuntaliitoksen myötä pääosin samoina. Yleiskaavan suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää sitä Mikkelin alueellisen kaupunkikeskuksen eteläpuolisena alueena ja jos mahdollista vähentää näiden alueiden välimatkaa tehostamalla maankäyttöä välialueella. Ristiinan keskusta-alueen suunnittelussa tavoitteena on ollut pyrkiä kehittämään kuntakeskuksen vetovoimaisuutta matkailukohteena eheyttämällä sitä ja samalla turvaamaan mutta myös kestävällä tavalla hyödyntämään merkittävät kulttuuriarvot alueella. Painopiste yleiskaavassa on strategisessa ohjaamisessa ja tarkemman suunnittelun eli asemakaavoituksen avulla toteuttaa annettuja suuntaviivoja. Löytö-Vitsiälä-Heimari alueella suunnittelutyössä korostuu kylien kehittäminen lisäämällä alueellisen keskuksen Mikkelin kaupungin eteläpuolelta uusia pysyvään asumiseen tarkoitettuja rakennuspaikkoja kylän elävöittämiseksi säilyttämällä kulttuuri- ja maisema-arvot sekä turvaamalla arvokkaat luonnonarvot. Tavoitteena on näiden kylien alueella myös mahdollistaa joukkoliikenteen elinvoimaisuus. Erityisesti maisemassa korostuvat Löydön alueen peltoaukeat sekä Vitsiälän kylänraitti. Yleiskaavan rakennuspaikoille voidaan kaavamääräyksessä mainituilla aluevarauksilla myöntää suoraan rakennuslupa kaavan voimaantulon jälkeen (ranta-alueilla Maankäyttö ja rakennuslain 72 §:n ja kyläalueilla MRL 44§:n mukaisesti). Mikäli yleiskaavan alueilla on laadittu asemakaava tai ranta-asemakaava-alueilla on tämä alempiasteinen kaava edelleen lainvoimainen ja sitä noudatetaan. Tämä keskustan alueella oleva yleiskaava on kuitenkin ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muihin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavaa koskevat muutokset tulivat voimaan 1.1.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §: 2 momentin mukaan rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan 137 § 1 momentin (rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella) estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa erityisesti määrätään kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei koske kyläaluetta johon kohdistuu merkittäviä rakentamispaineita. Lakimuutoksen myötä rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kyläyleiskaavan perusteella 10 vuoden ajan.

KAAVA-AINEISTO

SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Ristiinan keskusta kaavakartta 1/2 lainvoimainen 12.1.2022
 • Ristiina kyläalueet kaavakartta 2/2 lainvoimainen 26.5.2021
 • Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 7.12.2020 § 108 Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaava on saanut lainvoiman Mikkelin kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksellä 10.5.2021 § 184 kyläalueiden yleiskaavan osalta, joihin hyväksymispäätöksestä tehty valitus ei kohdistu.
 • Kaavaehdotus kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 7.12.2020
 • Kaavaehdotus kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 30.11.2020
 • Kaavaehdotus kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 23.11.2020
 • Kaavaehdotus nähtävillä 4.2 – 7.3.2016
 • Kaavaehdotus Kaupungin hallituksessa 18.1.2016 § 16
 • Kaavaehdotus teknisessä lautakunnassa 15.12.2015 § 172
 • Yleisötilaisuus Ristiinassa 28.1.2015
 • Kaavaluonnos nähtävillä 21.1. – 20.2.2015
 • Kaavaluonnos Kaupungin hallituksessa 15.12.2014 § 472
 • Kaavaluonnos teknisessä lautakunnassa 18.11.2014 § 147
 • Ristiinan Tekn. ltk päätti yleiskaavan laatimisesta 5.10.2010 § 21

Y H T E Y S H E N K I L Ö:

Ilkka Tarkkanen
Kaavoituspäällikkö 
puh. 050 3117130

Kaava-aineisto