Palvelut

Muut vaadittavat selvitykset ja liitteet

Muut vaadittavat selvitykset ja liitteet

Rakennusluvan myöntämistä varten tarvittavat selvitykset:

 • rakennuspaikan hallinnastaselvitys
 • suunnittelijoiden opintotodistukset ja selvitys työkokemuksesta (CV)
 • tonttikartan tai kiinteistörekisteriote
 • mahdollisesti valtakirjat muilta hakijan osapuolilta
 • näiden lisäksi voidaan tarvita myös muita liitteitä ja selvityksiä, yleisimmistä  on kerrottu lisää alempana valikossa.

Jos hankkeelle vaaditut erityissuunnitelmat ovat valmiina jo lupahakemusvaiheessa, voi ne lisätä lupapisteeseen. Ne tulee kuitenkin lisätä lupapisteeseen hyvissä ajoin ennen kunkin erityissuunnitelmaa vaativan työvaiheen aloittamista.

Sisällys:

                Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
                Valtakirja

                Suunnittelijatietojen ilmoittaminen
                Tonttikartta tai kiinteistörekisteriote
                Rakennetapaselostus
                Aitapiirustus              
                Selvitys energiakaivosta

                Energiaselvitys ja siihen liittyvät asiakirjat
                Julkisivun värityssuunnitelma
                Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
                Rakennusoikeuslaskelma ja rakennustiedot
                Kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma

               

Tapauskohtaisesti myös:

Selvitys rakennuspaikan hallinnasta

Lupapisteeseen tulee lisätä selvitys, jolla voidaan varmistaa rakennuspaikan hallintaoikeus. Yleisimmin tämä tarkoittaa lainhuutotodistusta, kauppakirjaa tai vuokrasopimusta. Lisänä voi tarvittaessa olla myös lahjakirja, jäljennös perukirjasta tai hallinnanjakosopimus. Yhtiöiltä tarvitaan kaupparekisteriote ja hallituksen kokouksen pöytäkirjaote rakentamispäätöksestä. Mahdollinen rasitussopimus.

Kun toimenpide ja lupahakemus kohdistuvat huoneistoon tai tilaan taloyhtiössä, tulee lupapisteellä olla aina hakijana taloyhtiö sekä lupapisteellä kirjautuneena taloyhtiön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Palaa

Valtakirja

Jos rakennuspaikan haltija/t haluavat valtuuttaa toisen henkilön hakemaan/allekirjoittamaan lupahakemuksen, tulee tämän henkilön valtuutus tehdä valtakirjalla. Luvanhakijaksi tulee kuitenkin aina kirjata rakennuspaikan haltija.
Valtakirjamalli

Palaa

Suunnittelijatietojen ilmoittaminen

Suunnittelijan tulee toimittaa pätevyystodistukset (koulutodistus sekä CV) lupapisteeseen hankkeelle. Rakennusvalvontaviranomainen toteaa, onko suunnittelijalla riittävä kelpoisuus hankkeen vaativuuden mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, mitä suunnittelijoita hankkeelle tarvitaan. Lupahakemuksen sujuvuuden kannalta on sitä parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa kaikki suunnittelijat ovat tiedossa ja lisättynä lupapisteeseen. Lähes kaikilla hankkeilla tulee olla nimetty pääsuunnittelija. Tavanomaisissa pientalohankkeissa tulee lisäksi olla rakennus-, rakenne ja LVI-suunnittelija. Suurissa tai vaativissa hankkeissa voi olla tarvetta myös muille erityissuunnittelijoille.

Palaa

Tonttikartta tai kiinteistörekisteriote

Asemakaava-alueella lupahakemukseen tulee liittää tonttikartta ja haja-asutusalueella ote kiinteistörekisteristä karttaliitteineen tai lohkomiskartta. Tonttikartat tilataan Mikkelin kaupungin Maaomaisuuspalvelut-yksiköstä tai voit pyytää sen lupapisteen keskustelun kautta. Haja-asutusalueen kartat saa Etelä-Savon maanmittaustoimistosta.

Pienissä korjaus- ja muutostöissä voi riittää edellä mainittujen sijasta karttaote.

Palaa

Rakennetapaselostus

Rakennetapaselostus tulee täyttää aina kun rakennetaan asuin- tai lomarakennusta sekä muissa tilanteissa, joissa viranomainen näin katsoo. 

Rakennetapaselostus

Palaa

Aitapiirustus

Aitapiirustus tulee olla niissä tapauksissa, joissa aidan rakentaminen on luvanvaraista. Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessä on määritelty, missä tilanteissa aita vaatii luvan. Aitapiirustus on julkisivupiirros aidasta 1:20 esitettynä, josta selviää korkeus, materiaalit sekä väritys.

Palaa

Selvitys energiakaivosta

Selvitys energiakaivosta tarvitaan aina, kun sellaista rakennetaan. Selvitys energiakaivosta voidaan esittää asemapiirustuksessa. Siinä tulee käydä ilmi:

 • sijainti
 • syvyys
 • kaltevuuskulma
 • käytetty lämmönsiirtoaine
 • halkaisija
 • etäisyys kiinteistön rajaan
 • etäisyys naapurin energiakaivoon.

Palaa

Energiaselvitys ja siihen liittyvät asiakirjat

Energiaselvitys tarvitaan kaikissa uudisrakennuksissa, joissa on kiinteä lämmitysjärjestelmä
 Ympäristöministeriön asetus energiatehokkuudesta
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake

 • energiatodistus ja -selvitys
 • tasauslaskelma
 • korjausrakentamisen energiaselvityslomake, kun korjataan tai laajennetaan vanhaa tai käyttötarkoitusta muutetaan

Palaa

Julkisivun värityssuunnitelma

Julkisivun värityssuunnitelma tulee tehdä aina uudisrakennusta rakennettaessa tai rakennusvalvontaviranomaisen näin velvoittaessa. Julkisivun värityssuunnitelmassa tulee ilmetä kaikki julkisivussa käytettävät materiaalit, värien nimet ja numerot sekä mallit, joista värit näkee. Julkisivun värityssuunnitelman voi tehdä ulkovärityssuunnitelma –lomakkeelle.
 Ulkovärityssuunnitelma

Palaa

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus tulee täyttää aina, kun tehdään uutta jätevesijärjestelmää tai uusitaan olemassa olevaa jätevesijärjestelmää.
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Palaa
 

Rakennusoikeuslaskelma ja rakennustiedot

Rakennusoikeuslaskelma esitetään asemapiirroksessa tai erillisellä liitteellä.
 Topten-käytännöt

Käytetyn rakennusoikeuden määrään tulee laskea kaikki rakennusoikeutta vievät rakennukset ja rakennelmat. Alle 5 m2 kokoiset rakennelmat eivät vie rakennusoikeutta.

Kiinteistöllä oleva rakennusoikeus selviää asema- tai yleiskaavasta, jos näistä ei löydy rakennusoikeuden määrää, tällöin noudatetaan Mikkelin kaupungin rakennusjärjestystä. Kaavakartat löytyvät Mikkelin karttapalvelusta
 Karttapalvelu

Kiinteistön jäljellä olevan rakennusoikeudenmäärän saa laskettua vähentämällä kiinteistön rakennusoikeudesta kiinteistöllä käytetyn rakennusoikeuden.

Rakennuksentiedot tulee täyttää Lupapisteellä Hankkeen tiedot välilehdellä oikeisiin kohtiinsa. Nämä tiedot tulee täydentää kaikissa lupahakemuksissa. Sopimuksista riippuen tämä on joko hankkeeseen ryhtyvän tai pääsuunnittelijan tehtävä.

Tietojen täydentäminen jo ennen lupahakemuksen vireille jättämistä, nopeuttaa luvan käsittelyä. Jos tiedot eivät täsmää rekisterissä olevien tietojemme kanssa, pyydämme lisätietoja.

Tiettyjen lupien yhteydessä ja tarvittaessa voimme pyytää täyttämään myös RH 1 ja RH 2 lomakkeet.
 RH1-lomake 
 RH2-lomake

Palaa

Kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma

Kosteudenhallinnassa noudatetaan ympäristöministeriön asetusta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetus koskee uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen laajentamista, korjaus- ja muutostöitä sekä käyttötarkoituksen muutosta. Rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää dokumentti Kuivaketju10 -järjestelmän käyttämisestä tai seuraavassa kappaleessa kerrottu kosteudenhallintaselvitys.

Kosteudenhallinnan minimivaatimukset omakotitalo- ja sitä pienemmissä hankkeissa saa täytettyä valmiilla lomakepohjalla, täyttämällä sen kaikki kohdat. Lomakkeen ylälaidasta tulee valita, käytetäänkö lomaketta kosteudenhallintaselvityksenä, -suunnitelmana vai sekä että. Yhtä lomaketta voidaan käyttää silloin molemmissa, kun hankkeeseen ryhtyvä valtuuttaa pääsuunnittelijan vastaamaan kosteudenhallintaselvityksestä sekä ko. pääsuunnittelija toimii myös hankkeen vastaavana työnjohtaja. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa pyytää tarkempia selvityksiä kosteudenhallintatoimista. Omakotitalohanketta suuremmissa kohteista tämä lomake ei ole riittävä asiakirja kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi. Kosteudenhallintaselvitys ja/tai  -suunnitelma.

Kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä suunnittelun alkuvaiheessa. Kosteudenhallintaselvityksestä tulee ilmetä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta vastaa vastaava työnjohtaja ja se tulee olla tehty ennen rakennustöiden aloittamista. Kosteudenhallintasuunnitelman tulee pohjautua kosteudenhallintaselvitykseen ja sen tulee sisältää tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan.

(782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

12.3.2015/216 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä, 15 §)

Palaa

Tapauskohtaisesti voidaan vaatia seuraavia suunnitelmia ja selvityksiä:
Tapauskohtaisesti myös

 • poikkeamispäätös /suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen (aina kun tällainen on tehty)
 • palotekninen selvitys ja turvallisuusselvitys (lähinnä suuremmissa hankkeissa)
  Palotekninen selvitys
 • selvitys rakennuksen esteettömyydestä
 • hulevesiselvitys
 • selvitys maaperän puhtaudesta
 • pohjaveden hallintasuunnitelma
 • ilmoitus väestönsuojasta
 • liittymälupa yleiselle tielle
 • erillinen istutus/pihasuunnitelma
 • ympäristölupa
 • lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi. Selvitys siitä, miten lomarakennus täyttää asumiselle edellytetyt vaatimukset.
 • ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9
 • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä. (Vaaditaan kaikissa purku tai korjaustöissä, joissa rakennusjätettä syntyy merkittävästi. Lupapisteessä voi tiedot ilmoittaa tai vaihtoehtoisesti tulee toimittaa erillinen liite.)
 • Perustamistapalausunto.
 • Selvitys rakennuksen terveellisyydestä.
 • Haitta-aineselvitys.
  Palaa