Palvelut

Suunnitelmat

Suunnitelmat

Ennen töiden aloittamista tulee perustussuunnitelmat tallentaa lupapisteeseen arkistokelpoisina dokumentteina, mittakaavassa, suunnittelijan sähköisesti allekirjoittamana. Myös kaikkien muiden työvaiheiden erityissuunnitelmien pitää olla lisättynä lupapisteeseen ennen kyseisen työvaiheen aloittamista.

Tällaisia suunnitelmia ovat mm:

 • Rakennesuunnitelmat
 • Hormisuunnitelma
 • Lämpö-, vesi-, viemäri ja ilmanvaihtosuunnitelmat (KVV ja IV)

Sisältö:
              Rakennesuunnitelmat
              Kosteudenhallintasuunnitelma
              Rakennustuotteiden kelpoisuus

Rakennesuunnitelmat

Rakennesuunnitelmissa esitetään suunnittelutehtävään soveltuvassa laajuudessa rakentamismääräysten mukaisesti mm.:

 1. rakennejärjestelmän rakenteellista toimintaa ja jäykistämistä kuvaavat rakennemallit;
 2. seuraamusten vakavuus, toteutusta koskevat vaatimukset tai toteutusluokka, ympäristöolosuhteiden rasitusta kuvaava luokka sekä tarvittaessa toleranssiluokka;
 3. kuormat ja kuormien yhdistelyt;
 4. voimasuureet;
 5. rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset;
 6. murtorajatila- ja käyttörajatilatarkastelut sekä kyseeseen tulevat onnettomuusmitoitustarkastelut sekä mitoitus palotilanteessa;
 7. rakenteiden ja rakenteiden toiminnallisten osien ja kiinnitysten sekä liitosten mitat sekä nostettavien elementtien paino ja painopisteen paikka;
 8. säilyvyys- ja käyttöikätarkastelut;
 9. toteutuksen aikaisen ja valmiin rakenteen jäykistys- ja vakavuustarkastelu;
 10. korjaus- ja muutostyössä säilytettävät ja purettavat rakenteet;
 11. uusien ja säilytettävien rakenteiden käyttöön ja huoltoon vaikuttavat tiedot.

Rakennesuunnittelijan on huolehdittava rakennesuunnitelmien laadunvarmistuksesta siten, että rakennesuunnitelmat tarkastetaan ennen niiden toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennesuunnitelmien ohje

Suunnitelmien laadunvarmistus (seuraamusten ollessa vakavia tai kohteen ollessa poikkeuksellisen vaativa)

Suunnitelmien laadun varmistamisesta tulee laatia rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma, jossa kuvataan suunnitelmien tarkastusmenettely, tarkastuksen vastuuhenkilöt ja vastuuhenkilöiden suhde rakennesuunnittelun projektiorganisaatioon, rakennuksen tai yksittäisen rakenneosan mahdollisten seuraamusten ollessa vakavia tai keskisuuria.

Seuraamusten ollessa vakavia tai suunnittelutehtävän vaativuusluokan ollessa poikkeuksellisen vaativa tai erittäin vaativa laadunvarmistuksen suorittaa suunnitteluorganisaation menettelytavan mukaisesti hankkeen ulkopuolinen tai hankkeelle vain laadunvarmistustyöhön erikseen nimetty henkilö, jolla on suunnittelutehtävän vaativuusluokan mukainen kelpoisuus. Seuraamusten ollessa keskisuuria tai suunnittelutehtävän vaativuusluokan ollessa vaativa laadunvarmistuksen suorittaa henkilö, jolla on suunnittelutehtävän vaativuusluokan mukainen kelpoisuus.

Rakenteiden toteutuksen työsuunnitelma ja laatusuunnitelma

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakenteiden toteutusta varten laaditaan toteutuksen työsuunnitelma ja että työsuunnitelma sisältää riittävät tiedot toteutusta varten.

Rakennuksen tai rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta aiheutuvien seuraamusten ollessa vakavia tai keskisuuria on rakennukselle osana rakenteiden toteutuksen työsuunnitelmaa laadittava toteutuksen laatusuunnitelma, joka sisältää toteuttajan osaamisen ja voimavarojen arvioinnin asetettuihin vaatimuksiin nähden, toteuttajan hankeorganisaation kuvauksen ja sen vastuuhenkilöt, tarkastuksen periaatteet vastuineen sekä suunnitelman laadunvalvonnan toimenpiteistä ja tallenteista.

Palaa

Kosteudenhallintasuunnitelma

Kosteudenhallintasuunnitelman laajuus määräytyy hankkeen laajuuden mukaisesti.  Mikkelin kaupunki on sitoutunut noudattamaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen TopTen-ohjeita ja kosteudenhallintasuunnitelman tulee täyttää siellä määrätyt vähimmäisvaatimukset.

Pienissä kohteissa kosteudenhallintalomakkeen huolellisella täyttämisellä, saavutetaan kosteudenhallintasuunnitelman vähimmäisvaatimukset. Suurissa hankkeissa suosittelemme käyttämään Kuivaketju10 –toimintamallia tai hankkeissa voi käyttää myös yritysten omia kosteudenhallintasuunnitelmia, kunhan ne täyttävät vähimmäisvaatimukset. PKSRaVan kosteudenhallinnan vähimmäisvaatimukset.

Kosteudenhallinta-lomake
Kuivaketju 10

Palaa

Rakennustuotteiden kelpoisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustuotteiden kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden käyttöä toteutukseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että rakenteille ja rakennustuotteille asetettujen vaatimusten täyttyminen todetaan.

Rakennustyössä saa käyttää vain CE –merkittyjä TAI rakennustuotteiden kansallisen tuotehyväksynnän mukaisia tuotteita, joilla on joko

 • tyyppihyväksyntä
 • varmennustodistus
 • valmistuksen laadunvalvonnan varmentamisesta dokumentti
 • rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista voidaan käyttää erityistapauksissa.

   

Tuotetiedot kootaan osaksi käyttö- ja huolto-ohjetta.

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisesta vastaa vastaavat työnjohtajat oman vastuualansa osalta. Rakennustuotteen CE- merkintä ei ole osoitus siitä, että tuote täyttää rakennuskohdetta koskevat kansalliset määräykset. Rakennustuotteen sopivuus tulee aina arvioida kyseessä olevaa rakennuskohdetta ja sen toteuttamista koskevien rakentamismääräysten mukaisesti.
Rakennustuoteinfo
 

Palaa