Palvelut

Hulevesimaksu – Usein kysytyt kysymykset

Minulla on kysyttävää laskusta

Voit ottaa yhteyttä hulevesipalvelunumeroon tai sähköpostilla osoitteeseen hulevesi@mikkeli.fi.

Mitä on hulevedet?

Hulevedet ovat rakennetulta alueelta pois ohjattuja sade- ja sulamisvesiä, sekä perustusten kuivatusvesiä.

Mikä on hulevesimaksussa mainittu kiinteistö?

Hulevesimaksun yhteydessä kiinteistöllä tarkoitetaan rakennuspaikkaa.

Mikä on hulevesijärjestelmä ja mihin hulevedet lopulta päätyvät?

Hulevesijärjestelmä muodostuu viemäreistä, katujen sivuojista, avo-ojista, pumppaamoista, viivytysaltaista sekä imeytys- ja puhdistusjärjestelmistä. Hulevedet päätyvät lopulta vesistöihin tai maastoon.

Mihin hulevesijärjestelmää tarvitaan?

Kaupunkiympäristössä on paljon vettä läpäisemätöntä pintaa. Mikäli pinnoille kertyneitä hulevesiä ei ohjattaisi hulevesijärjestelmään, olisi vaarana vesien ohjautuminen talojen kellaritiloihin, varastoihin tai katujen rakenteisiin. Toimivalla hulevesijärjestelmällä pystytään pitämään kadut kuivina, sekä estämään suuret aineelliset vahingot ympäröiville rakennuksille.

Mitä jos hulevesien ohjaamiseen ja käsittelyyn ei panostettaisi?

Mikäli hulevesiä ei pyritä aktiivisesti johtamaan pois kaduilta, hulevedet aiheuttavat tulvimisongelmia kaduilla ja nopeuttavat katujen rakenteellista rappeutumista. Tulvivat hulevesirakenteet ovat myös riski liikenteelle, sekä läheisille kiinteistöille.

Hulevesiä pyritään puhdistamaan ennen niiden päätymistä vesistöihin. Viivytysaltailla saadaan hidastettua veden kulkua, jonka ansiosta veden mukana kulkeutuvat kiintoainekset saadaan laskeutumaan altaiden pohjaan. Hulevesien mukana voi myös kulkeutua kaduilta irtoavaa likaa (tiesuolaa, raskasmetalleja, öljyä ja eläinten jätöksiä). Näiden kulku vesistöihin pyritään estämään hulevesien puhdistusjärjestelmillä. Näillä toimenpiteillä saadaan vähennettyä vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja ehkäistyä vesien samentumista.

Mitä toimintoja hulevesimaksulla rahoitetaan?

Hulevesimaksulla rahoitetaan hulevesiverkoston suunnittelua, rakentamista, saneerausta ja ylläpitoa.

Miksi olemassa olevaa hulevesiverkostoa täytyy saneerata?

Olemassa olevaa hulevesiverkosto on rakennettu aikoinaan erilaiseen kaupunkiympäristöön. Vettä läpäisemättömät pinta-alueet ovat kasvaneet, jonka takia hulevesijärjestelmiin ohjautuvien vesien määrät ovat myös lisääntyneet. Yleisimpiä vettä läpäisemättömiä pintoja ovat asfaltti ja kiveykset. Hulevesiverkostoa on saneerattava myös sen käyttöiän päättyessä.

Mitkä alueet kuuluvat hulevesimaksun piiriin?

Maksu koskee kaikkia päätöksen mukaisia alueita. Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta.

Voit katsoa päätöksen mukaiset alueet tästä linkistä.

Asun asemakaava-alueen ulkopuolella, kuuluuko minun silti maksaa hulevesimaksu?

Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää velvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaava-alueen ulkopuolella. Tästä syystä hulevesimaksu ei kosketa asemakaavan ulkopuolisia alueita.

Asun kaupungin vuokratontilla, kuuluuko minun maksaa hulevesimaksu?

Hulevesimaksu on kiinteistökohtainen ja laskutetaan myös kaupungin maavuokralaisilta.

En ole liittynyt kaupungin hulevesiviemäriin, miksi saan silti laskun?

Hulevesimaksu on kunnan päättämä maksu, joka perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin. Maksulla katetaan koko asemakaava-alueen hulevesiverkoston toimivuutta.

Imeytän kiinteistölläni syntyvät hulevedet, miksi saan silti laskun?

Kaikki imeytettävät hulevedet eivät jää pelkästään tontille. Ne siirtyvät imeytyksestä osittain lähellä oleviin ojiin, painanteisiin tai viemäreihin. Hulevesimaksu kattaa näistä syntyvät kustannukset. Hulevesimaksulla rahoitetaan myös kaupungin yleisten alueiden hulevesiratkaisut, joista kaikki kuntalaiset hyötyvät.

Voinko saada vapautuksen hulevesimaksusta?

Hulevesimaksusta ei voi saada vapautusta kokonaan. Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjä, riippumatta siitä johdetaanko hulevesi suoraan vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Voinko saada kohtuullistamista hulevesimaksuun?

Hulevesimaksun kohtuullistamista harkitaan, jos kiinteistön hulevesien imeyttäminen on toteutettu hyvin. Hulevesien imeyttämisestä täytyy esittää rakennussuunnitelma ja niistä on ilmettävä alla olevat tiedot. Dokumentit on toimitettava muistutuslomakkeen liitteenä.

  • Kiinteistölle on rakennettu hulevesien imeytys/viivytysjärjestelmä. Kiinteistölle muodostuvista hulevesistä ohjautuu vähintään 50% imeytykseen/viivytykseen, eikä vesistä ole haittaa naapurille.
  • Rivi- ja kerrostalo kiinteistöt voi hakea kohtuullistamista, jos maksu on enemmän kuin 30 € /asuinhuoneisto. Tämä on todennettava dokumentilla, josta ilmenee kiinteistön huoneistojen lukumäärä. Tällöin hinta voidaan kohtuullistaa omakotitalon mukaiseksi.

Kuinka usein hulevesimaksu peritään?

Maksu peritään kerran vuodessa. 

Maksun maksamatta jättäminen

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu ja suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä tai määräystä. Erääntyneelle laskulle on suoritettava voimassa oleva viivästyskorko sekä huomautuskulut kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä.

Jos kiinteistöllä on useampi omistaja/haltija, kuka saa laskun?

Hulevesimaksu lähetetään yhdelle omistajalle tai osapuolelle. Jos kyseessä on kaupungin kiinteistön tai vuokra-alueen haltija, niin hulevesimaksu kohdistuu tontinvuokrajärjestelmässä olevalle laskun vastaanottajaosapuolelle. Kaupunki ei ole velvoitteinen jakamaan laskua osapuolten kesken.

Haluan hakea huojennusta laskuun, mitä teen?

Laskun saajalla on oikeus hakea huojennusta julkisoikeudellisesta maksusta 14 päivän kuluessa laskun saamisesta kirjallisella muistutuksella. Hulevesimaksun sähköinen muistutuslomake julkaistaan internetsivuilla ennen laskutusajankohtaa. Virastotalon asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa muistutuslomakkeen täyttämisessä.

Yhteystiedot

Hulevesipalvelunumero  +358151942904

Sähköposti hulevesi@mikkeli.fi

Muistutuslomake