Palvelut

Jätteenkuljetus

Jätteen kuljetuksessa on Mikkelin alueella käytössä sekajärjestelmä eli käytössä on erilaisia jätteenkeräys- ja kuljetusmalleja.

Toimintaohjeet

Mikkelin kaupungissa on voimassa kaksi jätteenkuljetusjärjestelmää. Haja-asutusalueilla, Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alueella noudatetaan kunnan järjestämää jätteenkuljetusta, jolloin kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätehuollosta jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:n kanssa.

Taajamissa, pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajamat sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alue, noudatetaan kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta. Tällöin kiinteistön haltija tekee jätteenkuljetuksesta sopimuksen haluamansa jätehuoltorekisteriin (JL 142 §) merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Liittyminen jätehuoltoon on jokaisen kiinteistönomistajan velvollisuus, joka on säädetty jätelaissa. Velvollisuus koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja.

Asumisessa syntyvät lietteet

Kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä syntyvien lietteiden osalta on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Vain ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin hyväksymä kuljettaja voi toimia jätteenkuljettajana. Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin ko. jätelajin kuljettajaksi. Tieto tyhjennyksestä merkitään kuljetusyrittäjän toimesta SIIRTO-rekisteriin viranomaisvalvontaa varten. Jätteen haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Tiedon voi tarkastaa Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämältä jätehuoltokompassi.fi -sivustolta. Lietteenpoisto sekä järjestelmien tarkastaminen on tehtävä aina tarvittaessa ja jätehuoltomääräyksiin kirjattuja vähimmäisvelvoitteita useammin, mikäli niin on edellytetty laitteiston valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeissa, jotta jätevesienkäsittelyjärjestelmä toimii asianmukaisesti.

Jätehuoltokompassi
Lietekuljetuspalvelun tarjoajat