Palvelut

Jäteveden käsittelyvaatimukset

Jätevesien käsittelyn tavoitteena on poistaa jätevedestä lika-aineita ja ehkäistä niiden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Jätevedet eivät saa heikentää veden käyttökelpoisuutta asumisen, maatalouden, virkistyksen tai elinkeinojen tarpeeseen.  

Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä määrätään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) sekä hajajätevesiasetuksessa (Vna 157/2017). Lisäksi suunnittelukohteen vesihuoltojärjestelyihin vaikuttavat useat asiat, kuten kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma, rakennuspaikkaa mahdollisesti koskevat kaavamääräykset, pohjavesialueita koskevat määräykset, rakennusjärjestys, ympäristönsuojelumääräykset sekä jätehuoltomääräykset. Lisätietoja rakentamispaikkaa koskevista määräyksistä antavat oman kuntasi rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset.

Hajajätevesiasetuksessa on säädetty vähimmäispuhdistustaso jätevesien käsittelylle. Lisäksi kunnat voivat soveltaa myös tiukempaa puhdistustasoa herkästi pilaantuvilla alueilla. Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen, jotka sijaitsevat ranta- tai pohjavesialueilla, tuli täyttää asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla saneerauksen aikataulu on kiinteistökohtainen.

Rakennusvalvontaviranomainen:

  • Arvioi suunnittelijan pätevyyden hankekohtaisesti ja täyttääkö suunniteltu järjestelmä sille asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset.
  • Pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunnon ympäristönsuojeluviranomaiselta (esim. rakennetaan herkille alueille, kuten ranta-, pohjavesialueille tai tiheästi asutetulle alueelle).
  • Hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelman rakennusluvan yhteydessä.
  • Varmistaa kiinteistön käyttöönoton yhteydessä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelman mukaisesti ja kiinteistön omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.
Ympäristönsuojeluviranomainen:
  • Valvoo, että jätevesijärjestelmä toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti ja sitä käytetään ja huolletaan ohjeiden ja kunnan määräysten mukaisesti.
  • Puuttuu tarvittaessa laiminlyönteihin.
  • Antaa asiantuntija-apua rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lainsäädäntöä

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 19/2017 (Finlex)
Hajajätevesiasetus 157/2017 (Finlex)
Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 (Finlex)

Pohjavesialueet

Pohjavesialueella (I-II) jätevedet tulee ensisijaisesti viedä pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi (liittyminen kunnalliseen viemäröintiin) tai johtaa tiiviiseen umpisäiliöön.

Tarkista oman kuntasi ympäristönsuojelumääräyksistä sekä rakennusjärjestyksestä haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä huomioon otettavat määräykset. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on voitu tarkentaa erityisiä, ympäristönsuojelullisesti herkkiä alueita, joilla jäteveden käsittelyltä edellytetään tietynlaisia ratkaisuja. Rakennusjärjestyksestä voi tarkistaa haetaanko kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiselle toimenpidelupa vai sovelletaanko siihen ilmoitusmenettelyä.