Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Vireillä ja nähtävillä olevissa kaavoissa ovat Mikkelin kaupungin luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista. Kaavahankkeen vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä. Lehtikuulutukset julkaistaan kaupungin alueella ilmestyvässä Kaupunkilehdessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 §:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 §:ssä tarkoitetuilla tahoilla (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Päätöksentekoelimissä hyväksytty yleis- tai asemakaava tulee asettaa julkisesti nähtäville vähintään 14 tai 30 päivän ajaksi.  Tänä aikana on osallisilla mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVAHANKKEITA KOSKEVAT PALAUTTEET

Mielipiteet  voi lähettää kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun PL 33, 50101 MIKKELI tai sähköisesti kirsi.avelin(at)mikkeli.fi tai suoraan kaavoittajalle etunimi.sukunimi@mikkeli.fi.


Huomautukset on toimitettava kirjallisesti ennen kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan päättymistä kaupungin kirjaamoon; Raatihuoneenkatu 8 – 10, 50100 MIkkeli tai kirjaamo(at)mikkeli.fi


Muistutukset on toimitettava kirjallisesti ennen kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan päättymistä kaupunginhallitukselle osoitteella PL 33 (Raatihuoneenkatu 8 -10), 50101 Mikkeli 


Valitus on tehtävä kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä 30 päivän kuluessa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen