Visulahden pohjoisosa (909)

Asemakaavan laatiminen 28. kaupunginosan (Visulahti) yleiskaavan mukaisen liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä asuinkerrostalojen kortteli-, asuinpientalojen kortteli-, liike- ja toimistorakennusten-, toimitilarakennusten-, teollisuus- ja varastorakennusten-, virkistys-, pelto-, tie-, katu-, liikenne-, suojaviher-, maa- ja metsätalousalueille / Visulahden pohjoisosa

 

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on laatia osayleiskaavan suuntaviivojen mukainen yritysten-, kaupan- ja teollisuustoimintojen sekä logistiikkakeskuksen alue valtatien 5 uuden linjauksen pohjoispuolelle. Visulahden kaupunginosan suunnittelualue sopii hyvin väljyyttä ja saavutettavuutta vaativille yritystoiminnoille. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on lisätä kaupungin teollisuus- ja yritystonttialueiden tarjontaa sekä mahdollistaa logistiikkatoimintojen sijoittuminen alueelle. Liikenteellisesti alue on liitettävissä valtatiehen 5 ja kantatiehen 72 sekä eteläpuolelle rakennettavaan Itä-portin alueeseen. Holminojan varren maa- ja metsätalousalueen ja virkistysalueen osat on merkitty liito-oravan elinympäristöksi. Alueen suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä.

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Lainvoimainen 29.11.2018
 • KV 8.10.2018 § 108
 • KH 1.10.2018 § 351
 • NÄHTÄVILLÄ 1.3 – 3.4.2018
 • KH 19.2.2018 § 76
 • KYLTK 30.1.2018 § 9
 • NÄHTÄVILLÄ 6.5-5.6.2015
 • Nähtävillä 6.5 – 5.6.2015 )  (2,1 Mb) 
 • Nähtävillä 6.5 – 5.6.2015) (41 Mb)
 • KH EHDOTUS 28.4.2015
 • LTK EHDOTUS 21.4.2015  

 

Kaava-aineisto