Ympäristön tila ja seuranta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesiensuojelun sekä meluntorjunnan toteutumista alueellaan. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut osallistuu ympäristön tilan seurantaan ja teettää ympäristön tilasta kertovia selvityksiä ja tutkimuksia Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kuntien alueilta. Ympäristön tilasta saadaan tietoa myös ympäristölupiin liittyvistä velvoitetarkkuiluista ja erilaisten maankäyttöön liittyvien hankkeiden taustaselvityksistä.

Mikkelin kaupunki osallistuu yhdessä Pieksämäen ja Savonlinnan kaupunkien kanssa toteutettavaan Etelä-Savon ilmanlaatuselvitykseen, joka tuottaa tietoa ilmanlaadusta Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupunkialueilla.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on oma vesistöjentarkkailuohjelma, jolla seurataan pintavesien laatua ympäristöpalvelujen toimialueen kunnissa. Tarkkailuohjelman painopistealueet vaihtelevat vuosittain. Lisäksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut osallistuu erilaisiin hankkeisiin, joilla kerätään tietoa ympäristöntilasta.


Ympäristömelu

Meluntorjuntatehtäviin kuuluu häiritsevän melun rajoittaminen. Meluilmoitusten käsittelyn lisäksi työnkuvaan kuuluu tarvittaessa tehdä esityksiä häiritsevien meluhaittojen torjumiseksi ja seurata kaupungin/kunnan melutilannetta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Ohjeet ja meluilmoituslomake ympäristöhallinnon sivulla.


Ilmansuojelu

Kunnan ilmansuojeluun liittyviin tehtäviin kuuluu mm. ilmanlaadun seuranta ja päästöjen vaikutusten tarkkailu. Etelä-Savon kaupungeissa ilmanlaadun mittaukset on järjestetty yhteistyönä siten, että mittauksia tehdään vuorotellen Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Mikkelin keskustassa ilmanlaadun mittauksia on tehty vuosina 2014-2015 ja 2020-2021. Etelä-Savon alueen tulokset ovat nähtävissä Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä ilmanlaatuportaalissa.

Mikkelin ilmanlaadun vuosiraportit: 2020, 2021,  2015, 2014


Pohjavesien suojelu

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueella sijaitsee 16 luokkaan 1 ja 33 luokkaan 2 kuuluvaa pohjavesialuetta. Näistä riskialueiksi on luokiteltu 7 aluetta. Uuden pohjavesiluokituksen mukainen E-merkintä (pohjavedestä riippuvainen elinympäristö) on liitetty 7 alueeseen.  Mikkelin tärkeimmät pohjavesialueet ovat Pursialan ja Hanhikankaan pohjavesialueet. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on päivittänyt Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman osana RAINMAN-projektia.

Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö on parhaillaan menossa.

RAINMAN-projekti

Vuosina 2019-2021 Mikkelin kaupunki oli mukana Euroopan Unionin Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelman (CBC 2014-2020) rahoittamassa RAINMAN -hankkeessa (RAINMAN – Towards higher adaptive capacity in urban water management). Tiedetään, että ilmastonmuutos lisää rankkasateita ja riskiä kaupunkitulviin, mitkä puolestaan voivat heikentää sekä pinta- että pohjavesien laatua. RAINMAN -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin ratkaisuja pinta- ja pohjavesien hyvin tilan turvaamiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista huolimatta. Hanketta hallinnoi Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja hankkeessa oli mukana Mikkelin kaupungin lisäksi Lahden kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja kolme organisaatiota Pietarin kaupungista. Mikkelissä tutkimukset keskittyivät Hanhikankaan pohjavesialueelle.

Hankkeessa mallinnettiin erilaisia ilmastoskenaarioita käyttäen lämpötilojen ja sademäärien kehitystä Mikkelissä aina vuoteen 2100 saakka. Sademäärien kehityksen arviointi mahdollisti pintavesiin kohdistuvan kuormituksen muutoksen arvioinnin Hanhikankaan pohjavesialueella. Kuormituksen muutosta arvioitiin vesistömalli VEMALAA -käyttämällä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeessa tutkittiin Likolammen ja Hanhilammen pohjasedimenttien laatua, ja arvioitiin sedimenttien haitta-aineiden kulkeutumisriskiä pohjaveteen, sekä selvitettiin Hanhilammen rantaimeytyvän pintaveden osuutta Hanhikankaan pohjavedestä isotooppimenetelmää käyttämällä.

Lisäksi hankkeessa päivitettiin Hanhikankaan pohjavesialueen virtausmalli ja suojelusuunnitelma, ja arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen eri vuodenaikoina, ja laadittiin Hanhikankaan pohjavesialueen haavoittuvuusanalyysi.

YHTEYSTIEDOT

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen
puh. 044 794 4715
hanna.pasonen@mikkeli.fi

Ympäristötarkastaja Marita Savo
puh. 044 794 4702
marita.savo@mikkeli.fi