Palvelut

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Liittymisvelvollisuus

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
2) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Liittymisvelvoitteesta voi saada hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen, jos vesihuoltolaissa erikseen mainitut perusteet täyttyvät. Vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perustelut vapautuksen myöntämiselle ovat:

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset,  liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella
  • sekä lisäksi
  • a) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
  • b) kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää  ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti (ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista).

Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa tulee olla yksityiskohtainen selvitys nykyisestä vesi- ja jätevesihuollosta ja sen toimivuudesta. Hakemuksessa tulee olla liitteinä selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä tieto kaivoveden laadusta.

Vapautushakemuksen ohjeet ja kaavake
Jätevesijärjestelmän selvityslomake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Ympäristötarkastaja
Jouni Lintunen

puh. 040 573 6255
jouni.lintunen@mikkeli.fi
– Kangasniemi

Ympäristötarkastaja
Anne Luttinen

puh. 044 794 5331
anne.luttinen@mikkeli.fi
– Mäntyharju, Pertunmaa

Ympäristösuunnittelija
Heikki Tanskanen

puh. 044 794 4719
heikki.tanskanen@mikkeli.fi
– Mikkeli