Maa-aineslupa

Maa-aineslupa

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupa tulee hakea kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen, pois kuljettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maa-ainesten otosta ei saa aiheutua maa-aineslain 3 §:n mukaisia seuraamuksia (koskee myös kotitarveottoa).

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Lupa myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntää Mikkelin seudun ympäristölautakunta. Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain luvan myöntäneelle viranomaiselle ja alueelliselle ELY-keskukselle ottoilmoitus, josta käy ilmi otetun maa-aineksen määrä ja laatu.


Ympäristölupa ja maa-aineslupa (yhteiskäsittely)

Maa-ainestenottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan.

Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

Yhteislupahakemus -lomake.


Luvan hakeminen

Maa-aineslupaa haetaan ensisijaisesti Lupapisteen kautta.

=> Maa-aineslupahakemuksen asiakirjat ja muuta huomioitavaa.


Maa-ainestaksat

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-ainestaksan mukaan määräytyvät maksut.


Kotitarveotto

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus.


Vesilain mukainen lupa ja maa-aineslupa (yhteiskäsittely)

Maa-ainestenotto, joka tarvitsee maa-ainesluvan lisäksi vesilain mukaisen luvan, käsitellään aluehallintovirastossa yhteislupana. Tämä voi tulla kyseeseen, mikäli suunniteltu maa-ainesten ottaminen kohdistuu pohjavedenpinnan alapuolelle, pohjaveden ottamon suoja-alueelle tai laaja-alaisesti pohjavesialueelle. Vesilain (587/2011) 3 luvussa on säädetty luvanvaraiset vesitaloushankkeet.


Maa-ainesluvan siirtäminen

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista ko. maa-ainesluvassa määrätyn vakuuden. Maa-aineslain 13 a § tarkoitetun luvan velvoitteista vapauttamisen käsittelee Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

Vakuuden asettaminen

Vakuuden asettamisohje

Yhteystiedot

Maa-ainesluvat sekä
yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat

Mikkeli
Marita Savo, p. 044 794 4702

Hirvensalmi
Henna Koivusalo, p. 050 311 7135

Kangasniemi
Jouni Lintunen, p. 040 573 6255

Mäntyharju, Pertunmaa
Anne Luttinen, p. 044 794 5331

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi