Palvelut

Elintarviketoiminnan hyväksyminen

Elintarvikehuoneistojen, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee hyväksyttää elintarvikehuoneistoksi. Toimijan tulee hakea hyväksyntää laitoksen sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta. Jos laitos on liikkuva, hyväksyntää haetaan sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta, jonka alueella toiminta aloitetaan. Hakemuksen tulee sisältää jäljempänä luetellut tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset, jotka mainitaan lainsäädännössä.

Poikkeuksia ovat teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat ja liikkuvat laitokset. Ne hyväksyy Ruokavirasto. Poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset sekä liikkuvat laitokset puolestaan hyväksyy Lapin aluehallintovirasto.

Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla sijaitsevaa laitosta koskeva hakemus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.


Elintarvikevalvontaviranomainen voi hyväksyä elintarvikehuoneiston, kun se on elintarvikelain ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen. Hyväksytyn elintarvikehuoneiston tulee täyttää myös vaatimukset, jotka on asetettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä. Lisäksi hyväksytyn elintarvikehuoneiston on täytettävä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa  elintarvikehygieniasta asetetut vaatimukset.

Elintarvikehuoneisto voi saada hyväksynnän vasta, kun valvontaviranomainen on suorittanut siellä tarkastuksen.

Jos hyväksytyn elintarvikehuoneiston toiminta keskeytyy tai loppuu tai toimija vaihtuu, toimijan on tehtävä siitä viivytyksettä ilmoitus elintarvikehuoneiston hyväksyneelle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, toimijan on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin elintarvikevalvontaviranomaiselle, joka tarkastaa ja hyväksyy muuttuneen toiminnan.

Hyväksymistä elintarvikehuoneistoksi ei tarvitse hakea, jos esimerkiksi alkutuotannon toimija valmistaa tuotteistaan elintarvikkeita pienessä määrin vähittäismyynnin yhteydessä. Toimijan on kuitenkin tehtävä tällaisesta elintarvikehuoneistosta ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Hae elintarvikehuoneiston hyväksyntää toimittamalla kunnan kotisivuilta saatava hakemus liitteineen toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle kahtena kappaleena.

Kirjaa hakemukseen seuraavat asiat:

 • nimesi, kotikuntasi ja yhteystietosi
 • Y-tunnuksesi tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • selvitys mahdollisista tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi
 • selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä
 • kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous-, kuljetus- ja henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista
 • kuvaus omavalvonnasta
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 • elintarvikehuoneiston asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenevät laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu
 • tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.

Huomaa, että elintarvikehuoneiston pohjapiirustuksista on käytävä ilmi

 • raaka-aineiden, valmistusaineiden, valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit
 • henkilökunnan (mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät) kulkureitit
 • vesipisteiden, pesu- ja desinfioimispaikkojen sekä lattiakaivojen sijoittelu
 • jäähdytettyjen tilojen lämpötilat.

Valvontaviranomainen arvioi hakemuksen ja tekee tarkastuksen toimitiloissa ennen hakemuksesi hyväksymistä. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota elintarvikehuoneiston rakenteisiin, välineihin, laitteisiin, tuotantoteknologiaan ja toiminnan hygieniaan. Valvontaviranomainen saattaa myös pyytää lisäselvityksiä ja täydennyksiä hakemukseen.

Toimintaohjeet

Täytä hakemus ja lähetä lomake liitteineen sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin seudun ympäristöpalveluun käsiteltäväksi.


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Ympäristöterveydenhuolto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Elintarvikevalvonnan
yhteystiedot
 1.11.2023 alkaen

Pyydämme asiakkaita asioimaan ensisijaisesti elintarvike-valvonnan yhteisen sähköpostin kautta. Sähköpostia luetaan arkisin päivittäin.

 • elintarvikevalvonta@mikkeli.fi

Elintarvikevalvonnan terveystarkastajan tavoittaa puhelimitse arkisin ma-to klo 9.00-12.00. Numerosta soitetaan takaisin, mikäli puheluun ei heti vastata.

 • puh. 040 3500 754

Numerosta  annetaan yleistä neuvontaa sekä ohjausta mm. ilmoituksen käsittelystä ja omavalvonnasta.

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli