Palvelut

Katujen suunnittelu ja rakennuttaminen

Katujen suunnittelu perustuu kaavoituksen laatimiin asemakaavoihin ja liikenteen yleissuunnitelmiin. Suunnittelussa määritetään suunniteltavan kohteen sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit, istutukset ja kuivatusratkaisut. Suunnittelun kantavia pääperiaatteita ovat turvallisuus, liikenteen sujuvuus sekä taloudellisuus.

Mikkelin kaupungin katujen suunnittelu ostetaan pääosin ulkoa. Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisprosessiin kuuluu lain mukainen osallistumis- ja hyväksymismenettely. Yhteistyössä asukkaiden kanssa tehdyn suunnitelman avulla syntyy viihtyisiä ja toimivia ratkaisuja. Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Mikkelin kaupungin palvelupisteissä.

Katujen rakennuttaminen luo perusedellytykset asumiselle, liiketoiminnalle ja  teollisuudelle. Rakennuttaminen tehdään yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen ja monen  muun toimijan kanssa. Rakennutettavia kohteita ovat mm. kadut, väylät, vesihuolto sekä yleiset alueet. Mikkelin kaupungin katujen ja väylien rakentaminen ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Hankintaa ohjaavat hankintalaki ja kaupungin hankintaohje. Rakennuttajana Mikkelin kaupunki vastaa katujen, viheralueiden, torien sekä väylien rakennuttamisesta.

Katusuunnitelmaehdotukset

Mäntykatu

Infra- ja viheraluepalvelut -yksikössä on valmistunut katusuunnitelmaehdotus Mäntykatu Oravinmäen kaupunginosassa.

Rakennuskohteessa peruskorjataan koko katu ja kadun vesihuolto tonttijohtoineen.

Kadulle rakennetaan myös hulevesiverkosto tonttijohtoineen, johon kiinteistöjen kuivatusvedet tulee johtaa.

Mäntykadun päällystetyn reunakivellisen ajoradan leveys on 5.5 m ja se on suunniteltu yksipuolisesti kaltevaksi eteläreunalle.

Reunakivenä käytetään yliajettavaa 8 cm reunakiveä.

Mäntykadun yhteys Juvantielle rakennetaan päällystettynä ja reunakivellisenä 6 m leveänä, jonka toisessa reunassa on 1.5 m leveä

piennarlevitys murskepintaisena.

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Pituusleikkaus liittymäyhteys

Tyyppipoikkileikkaus

Joos-Sajaniemenkatu

Infra- ja viheraluepalvelut -yksikössä on valmistunut katusuunnitelmaehdotus Joos.Sajaniemenkatu Maunukselan kaupunginosassa. Rakennuskohteessa tehdään uudenkaavan mukainen katuyhteys Polttimonkadun ja Vuorikadun väliin. Katualue on tarkoitus toteuttaa esplanadina. Kadun molemmin puolin on osoitettu 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja kadunvarsipysäköintiä. Katualueelle on suunniteltu yksisuuntaiset ajokaistat sekä ajoratojen väliin viheralue kaavan mukaisesti. Ajokaistoille varataan tilaa 3,25 metriä kaistaa kohden. Ajokaistojen ulkoreunoille on suunniteltu kaksi metriä leveät yksisuuntaiset pyöräkaistat. Pyöräkaistojen materiaalina käytetään punaista väriasfalttia. Pyöräkaistan ja kadunvarsipysäköinnin väliin rakentuu kivetty erotuskaista, joka toimii ovenavaustilana. Joos.Sajaniemenkadun jatkeelle, Polttimokadun liittymään esitetään rakennettavaksi korotettu liittymäalue. Korotus turvaa kadunylityksen Polttimokadun jalankulku- ja pyörätielle. Joos. Sajaniemenkatu asetetaan etuajo-oikeutetuksi Vuorikatuun nähden. Vuorikadun liittymä kavennetaan suojatien kohdalla.

Asemapiirustus

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus, länsi

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus, itä

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

Anni Swaninkatu – Otavankatu – Otto Mannisenkatu – Runeberginaukio – Joos. Sajaniemenkatu, yleissuunnitelmaEHDOTUS

Infra- ja viheraluepalvelut -yksikössä on valmistunut katusuunnitelmaehdotus Anni Swaninkatu – Otavankatu – Otto Mannisenkatu – Runeberginaukio – Joos. Sajaniemenkatu, yleissuunnitelma Nuijamiehen, Kaukolan ja Kalevankankaan kaupunginosassa. Kohteiden suunnitelmissa on esitetty seuraavat ratkaisut:

Anni Swaninkatu

Yleissuunnitelmaehdotuksessa Anni Swaninkatu on suunniteltu pyöräkaduksi. Pyöräkadulla pyöräillään ajoradalla. Moottoriajoneuvoliikenne on pyöräkadulla sallittua, mutta ajonopeus on sopeutettava pyöräilynopeuteen ja pyöräilijöille on annettava esteetön kulku. Ajorata kaventuu 5,5 metriä leveäksi. Ajorata päällystetään punaisella asfaltilla. Pyöräkatu asetetaan etuajo-oikeutetuksi Suur-Savonkatuun nähden, mikä parantaa pyöräliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Nykyinen, Urheilupuiston puoleinen, yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan jalkakäytäväksi. Etelä-Savon ammattiopiston puoleinen jalkakäytävä säilyy ennallaan. Katualueelle jäävä kadunvarsipysäköinti siirtyy pysäköintitaskuihin.

Suunnitelmakartta Anni Swaninkatu, mittakaava 1:500

Anni Swaninkadun pyöräkatu Otavankadun suunnasta Nuijamiehenkadun suuntaan

Otavankatu välillä Otto Mannisenkatu-Anni Swaninkatu

Otavankadun, Puistokadun, Otto Mannisenkadun ja Anni Swaninkadun liittymäalueelle yleissuunnitelmaehdotuksessa rakentuu kiertoliittymä, joilla korvataan liittymässä olevat elinkaarensa loppupäässä olevat liikennevalot. Kiertoliittymän ympärille esitetään rakennettavaksi kaksisuuntaiset jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt. Anni Swaninkadun liittymässä olevat liikennevalot poistetaan. Kiertoliittymän keskelle varataan tila mahdolliselle julkiselle taiteelle.

Suunnitelmakartta Otavankatu, mittakaava 1:500

Otavankadun kiertoliittymä Raatihuoneenkadun suunnasta

Otto Mannisenkatu

Otto Mannisenkadun reunoille on suunniteltu yksisuuntaiset pyöräkaistat. Ajoradalle varataan tilaa 6,5 metriä. Ajoradan molemmille reunoille on suunniteltu 1,75–2 metriä leveät yksisuuntaiset pyöräkaistat. Pyöräkaistojen materiaalina käytetään punaista väriasfalttia. Tuomiokirkonpuiston puolella oleva yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muuttuu jalkakäytäväksi, Otto Mannisenkadun länsipuolella oleva jalkakäytävä säilyy ennallaan. Kadunvarsipysäköinti siirretään nykyiselle nurmetetulle erotusalueelle pysäköintitaskuun. Pyöräkaistan ja kadunvarsipysäköinnin väliin rakentuu kivetty erotuskaista, joka toimii ovenavaustilana. Suur-Savon sähkön edessä oleva linja-autopysäkki siirtyy Päämajakoulun eteen. Päämajakoulun inva-taksiliikenteelle rakennetaan saattoliikennepaikka koulun eteen Otto Mannisenkadulle.

Suunnitelmakartta Otto Mannisenkatu, mittakaava 1:500

Otto Mannisenkatu Otavankadun suunnasta Savilahdenkadun suuntaan

Runeberginaukion, Savilahdenkadun ja Otto Mannisenkadun liittymä

Savilahdenkadun, Runeberginaukion ja Otto Mannisenkadun liittymässä on vanhat, elinkaarensa loppupuolella olevat, liikennevalot. Yleissuunnitelmaehdotuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoa, kiertoliittymä ja liikennevaloliittymä. Kiertoliittymävaihtoehdossa liikennevalot korvataan yksikaistaisella kiertoliittymällä jalankulku- ja pyörätie järjestelyineen. Jalankulku- ja pyörätiet rakentuvat kaksisuuntaisina kiertoliittymän ympärille.

Saviladenkadun, Otto Mannisenkadun ja Runeberginaukion liittymään suunniteltu kiertolittymä

Runeberginaukio

Runeberginaukiolle on suunniteltu Joos. Sajaniemenkadun tapaan kaksi metriä leveät yksisuuntaiset pyöräkaistat ja erotuskaistat (ovenavaustilat). Molemmilla puolilla Runeberginaukioita on moottoriajoneuvoille käytössä yksi 3,5 m leveä ajokaista suuntaansa. Kadunvarsipysäköinti sijoitetaan kadun reunoille taskuun, vinopysäköintipaikat poistetaan. Jalkakäytävät säilyvät ennallaan.

Suunnitelmakartta Runeberginaukio, mittakaava 1:500

Suunnitelmakartta Runebergin Ve2, mittakaava 1:500

Runerginaukio Savilahdenkadun suunnasta

Joos.Sajaniemenkatu

Joos. Sajaniemenkadulla on asemakaavaluonnos, jossa katualue on tarkoitus toteuttaa esplanadina. Joos. Sajaniemenkadun reunaan, korttelin 9 alueelle, osoitetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja kadunvarsipysäköinti LPA korttelialueelle osoitettuna. Kadunvarsipysäköinnille osoitetaan lisätilaa itäisen ajoradan reunassa. Jalkakäytävä säilyy itäreunassa ennallaan. Katualueelle on suunniteltu yksisuuntaiset ajokaistat sekä ajoratojen väliin viheralue kaavan mukaisesti. Ajokaistoille varataan tilaa 3,25 metriä kaistaa kohden. Ajokaistojen ulkoreunoille on suunniteltu kaksi metriä leveät yksisuuntaiset pyöräkaistat. Pyöräkaistojen materiaalina käytetään punaista väriasfalttia. Pyöräkaistan ja kadunvarsipysäköinnin väliin rakentuu kivetty erotuskaista, joka toimii ovenavaustilana. Joos. Sajaniemenkadun jatkeelle, Polttimokadun liittymään esitetään rakennettavaksi korotettu liittymäalue. Korotus turvaa kadunylityksen Polttimokadun jalankulku- ja pyörätielle. Joos. Sajaniemenkatu asetetaan etuajo-oikeutetuksi Vuorikatuun nähden. Vuorikadun liittymä kavennetaan suojatien kohdalla.

Suunnitelmakartta Joos. Sajaniemenkatu, mittakaava 1:500

Joos. Sajaniemenkatu Runerginaukion suunasta

Katuja ei rakenneta yleissuunnitelmien pohjalta, vaan rakentaminen vaatii katukohtaiset rakennussuunnitelmat toteutusta varten. Rakennussuunnitelmien tekemisestä tehdään erillinen tarkastelu yleissuunnitelman hyväksymiskäsittelyn jälkeen.

Voit antaa tämän sivun oikeassa laidassa olevalla web-lomakkeella palautetta suunnitelmasta. Lomakkeella voit kertoa mielipiteesi nähtävillä olevasta suunnitelmaluonnoksesta tai tehdä muistutuksen asukaskyselyssä olevaan suunnitelmaan. Nähtävillä oloaika on normaalisti 2 viikkoa. Tulleet palautteet käsitellään tapauskohtaisesti ja viedään tarvittaessa päätöksentekoon menevään esittelytekstiin tai poikkeustapauksessa suulliseen käsittelyyn esittelijän toimesta.

Lisätietoja:
Asemakaavoitus: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä, 044 794 2525, kaavoittaja Nea Nykänen 040 615 3230
Katujen yleissuunnitelmat: suunnittelupäällikkö Antero Cederström p. 044 794 3211

Palaute

Anna palautteesi suunnitelmista Palautelomakeella

Yhteystiedot

Pekka Kammonen
kaupungininsinööri
044 794 3222

Katujen suunnitelmat

Antero Cederström
suunnittelupäällikkö
044 794 3211

Katujen rakennuttamishankkeet

Matti Kaira
yhdyskuntatekniikan valvoja
040 129 5024

Sami Kaipainen
yhdyskuntatekniikan valvoja
040 556 6457

Laskutus

Kunnallistekniikan rakentaminen
Kunnallistekniikan suunnittelu, satama-alueet

Hannele Hiljanen
toimistosihteeri
040 129 4772

Virpi Kuokkanen
toimistosihteeri
040 129 4773

email: etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi