Palvelut

Kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön suunnittelusta, kaupunki- ja maisemakuvan vaalimisesta sekä lupa-asioiden valmistelusta. Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset rakentamiselle.


Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoitusta ohjaa 1.1.2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin; valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava.

Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella osa-yleiskaavalla. Osayleiskaavoissa tutkitaan yleiskaavaa tarkemmin eri toimintojen, kuten asumisen, työn ja virkistyksen sijoittumista alueelle. Yleis- ja osayleiskaavat ohjaavat myöhemmin alueen yksityiskohtaista asemakaavoitusta.

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Rakentaminen voi alkaa kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja vaativissa kaavoissa saattaa viedä useitakin vuosia.

 YKSIKKÖ VASTAA

  • Kaavoituksesta (Yleis- ja asemakaavat)
  • Muusta maankäytön suunnittelusta
  • Kaupunki- ja maisemakuvan vaalimisesta 
  • Rakennussuojelusta
  • Rakentamiseen liittyvistä poikkeamisluvista ja -lausunnoista
  • Kaavoitukseen liittyvästä paikkatiedosta
  • Kaavoitusohjelmasta
  • Kaavoitukseen liittyvästä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta

AJANKOHTAISET KAAVAAT  

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

VAHVISTUNEET KAAVAT

Vahvistuneisiin kaavoihin voi tutustua Mikkelin karttapalvelussa

 

 

 

Y H T E Y S T I E D O T


K Ä Y N T I O S O I T E

Kaupungin virastotalo
Maaherrankatu 9-11, 3.krs
PL 33
50101 MIKKELI
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi

Aukioloajat:
ma-pe klo  9 -15

H E N K I L Ö K U N T A

Topiantti Äikäs
maankäyttöjohtaja
puh. 0401295152


Ilkka Tarkkanen
kaupunginarkkitehti
puh. 050 3117130
Erityiset kaavahankkeet ja yleiskaavat


Kirsi Avelin
toimistosihteeri
puh. 040 129 47 92
Kaupunkisuunnittelun talous- ja toimistopalvelut


Kalle Räinä
asemakaavapäällikkö
puh. 044 794 2525
Asemakaavat
Asiakaspalvelu


Minna Frosti
kaavoitusinsinööri
puh. 040 129 4250
Poikkeamisluvat
Asiakaspalvelu


Ville Nykänen
kaavoittaja
puh. 040 129 4114
Asemakaavat
Asiakaspalvelu


Hannu Peltomaa
kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri
044 794 2530
Kiinteistörekisterin ylläpito
Maanmittaus- ja lunastustoimitukset


Ari Luotonen
kaavasuunnittelija
puh. 040 129 5172
Asemakaavat
Asiakaspalvelu


Nea Nykänen
kaavoittaja
puh. 040 615 3230
Asemakaavat
Asiakaspalvelu


Anne Kosonen
kaavavalmistelija
puh. 040 355 9770


Heidi Färm
projektityöntekijä (KATTI-hanke)
puh. 040 629 7662