Palvelut

Työllisyyspalvelut

Palkkatukityöllistäminen

Kaupungin palkkatukityöllistämisen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat ja nuoret työnhakijat. Tavoitteena on työntekijän työllistymisedellytysten lisääminen hänelle sopivassa yksikössä ja työllistyminen sieltä avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspalveluista tarjotaan kaupungin yksiköille työntekijöitä pääasiassa avustaviin tehtäviin. Lähtökohtana työllistämisessä on aina työnhakija-asiakkaan tarve, mutta yksiköiden on mahdollista esittää toiveita työntekijöistä työllisyyspalveluille. Työllisyyspalvelut hakevat mahdollisen palkkatuen, tekevät työsopimuksen ja maksavat palkkauksesta aiheutuvat kulut. Muut kulut maksaa työyksikkö. Palkkatuettua työjaksoa edeltää yleensä työkokeilu soveltuvuuden arvioimiseksi. Työllisyyspalvelut esittelevät työntekijöitä myös suoraan yrityksiin.

Velvoitetyöllistäminen

Jos 57 vuotta täyttänyt työtön työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää työllistymistä edistävää palvelua tai kuntoutusta työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttyessä, on kaupungilla lakisääteinen velvollisuus työllistää hänet TE -toimiston ilmoituksen perusteella. (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 11 luku 1 §.)
Velvoitetyöllistettäviä tarjotaan yksiköille tai yksiköt voivat esittää työntekijätoiveita työllisyyspalveluille. Velvoitetyösuhde kestää pääsääntöisesti kuusi kuukautta ja se on kokopäivätyötä.

Työllistämisperusteinen oppisopimus

Työllistämisperusteiset oppisopimuspaikat on tarkoitettu pääasiassa pitkään työttömänä olleille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla ei ole ammatillista perustutkintoa. Oppisopimuksissa huomioidaan aina myös asiakkaan kokonaistilanne. Oppisopimukset suunnataan pääasiassa niille aloille, joissa on hyvät työllistymisnäkymät. Työllistämisperusteinen oppisopimuskoulutus on budjetoitu ja sitä koordinoidaan työllisyyspalveluista. Työllisyyspalvelut hakee mahdollisen palkkatuen, tekee työsopimuksen ja maksaa palkkauksesta aiheutuvat kulut. Muut kulut maksaa työyksikkö. Työyksikkö nimeää työpaikkaohjaajan oppisopimuksen ajaksi.

Oppilaitosten oppisopimuspalvelut vastaavat tietopuolisen opetuksen käytännön toteutuksesta. Oppisopimuskoulutusta edeltää työkokeilu soveltuvuuden arvioimiseksi. Muu kuin työllistämisperusteinen oppisopimuskoulutus katetaan yksiköiden omista budjeteista. Oppisopimuksen tekevät alueen oppisopimustoimijat.   

Siviilipalveluksen suorittaminen kaupungin yksikössä

Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut koordinoivat siviilipalveluksen suorittamista kaupungin yksiköissä. Työllisyyspalvelut etsivät asiakkaalle sopivan palveluspaikan, joka vastaa henkilön perehdytyksestä, töiden organisoinnista ja muista palvelussuhteeseen liittyvistä asioista.

Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut

Jääkärinkatu 14
50100 Mikkeli

Pekka Patama
palvelupäällikkö
p. 040 129 4450