Palvelut

Rakennusvalvonnan lupaprosessi

Syksyllä 2023 avattu Rakentajan opas auttaa rakentamisen eri vaiheissa. Sivustolla on kerrottu kattavasti mm. rakennusprosessin eteneminen ja vaiheittain tarvittavat liitteet.

Rakennusvalvonnan lupakäsittely

Rakennusvalvonnan lupien tavoitteellinen käsittelyynottoaika on kaksi viikkoa.Keskimääräinen käsittelyaika on 30 työpäivää. Puutteellisin liittein jätetty hakemus pidentää käsittelyaikaa edellä mainitusta ajasta. Myös viranomaisen suorittamat naapurin kuulemiset (kuulemisaika 2 viikkoa) ja lausuntopyynnöt muilta viranomaisilta pidentävät käsittelyaikaa.Käsittelyä nopeuttaa jos ennakkoneuvontaa on pyydetty ennen hakemuksen jättämistä sekä kaikki vaaditut liiteasiakirjat on toimitettu hakemuksen jättövaiheessa ja ne täyttävät niille asetetut vaatimukset.  Kesäaikana käsittelyaika voi olla pidempi. Kiireen välttämiseksi jätä hakemus hyvissä ajoin.
Suunnittelun ennakkoneuvonta

Hakemuksen käsittely

Rakennusvalvonta ottaa hakemuksen käsittelyyn, kun se on jätetty vireille. Rakennusvalvonta pyytää hakemukseen ja suunnitelmiin tarvittaessa täydennyksiä Lupapiste-palvelun keskusteluketjun kautta. Rakennusvalvonta ei käsittele puutteellista hakemusta vaan pyytää hakijaa täydentämään hakemusta määräajassa. Mikäli pyydettyjä täydennyksiä ei toimiteta lupaa ei voida käsitellä ja hyväksyä. Asia palautetaan täydennettäväksi tai siitä tehdään hylkäävä päätös. Asian käsittelystä laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.
Rakennushanke- ja lupaprosessi tarkemmin tästä linkistä.

Lupatyöryhmä ja muut lausunnot

Omakotitaloja suuremmat kohteet tai kohteet, joissa on poikkeamisia määräyksistä ja säännöistä, käsitellään rakennuslupatyöryhmässä.

Rakennuslupatyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin kello 8.30. Lupatyöryhmässä tarkastellaan haetun kohteen kaavan mukaisuutta, sopivuutta ympäristöön, esteettömyyttä, turvallisuutta ja teknisiä ratkaisuja sekä muita luvan myöntämisen edellytyksiä.

Lupahakemuksesta pyydetään viranomaisen toimesta lausuntoja tarvittavilta tahoilta, kuten pelastuslaitokselta, ympäristöpalveluilta, museovirastolta tai liikennesuunnitelusta ellei niitä luvanhakijan toimesta ole toimitettu jo lupahakemuksen liitteenä.

Naapurin kuuleminen viranomaisen toimesta on maksullinen rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Naapurilla on aikaa huomautuksen antamiseen kirjeen lähettämisestä kaksi viikkoa (14 päivää), jonka jälkeen asian käsitteyä voidaan jatkaa. Kuulemista varten tulee hankkeella olla hyväksyttävä asemapiirustus ja kuulemisessa on kerrottava ja perusteltava mahdolliset poikkeamiset kuten aloittaminen ennen lainvoimaisuutta.

Lupapäätös

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee, mitkä ovat edellytykset luvan myöntämiselle. Lupa myönnetään, jos edellytykset täyttyvät. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanopäivä on pääsääntöisesti maanantai ja päätöspäivä on tiistai. Lupapäätösluettelo on nähtävillä Mikkelin kaupungin nettisivuilla. Rakennuslupapäätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä.Mikkelin kaupungin kuulutukset sivuilta löytyvät rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset.
Kuulutukset

Lupapäätösote julkaistaan Lupapisteessä keskiviikkona. Pyydettäessä päätös lähetetään hakijalle postitse.

Tutustu lupapäätökseen ja siihen kirjattuihin ehtoihin!

Päätöksen lainvoimaisuus

Luvan mukainen rakentaminen voidaan aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimusaika on umpeutunut, eikä päätökseen ole haettu muutosta. Viranhaltijan päätöksestä on neljäntoista vuorokauden oikaisuvaatimusaika. Päätökseen tyytymätön, jonka etua päätös koskee, voi hakea muutosta päätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitettuna kaupunkiympäristölautakunnan valvonta- ja lupajaostolle. Oikaisuvaatimus toimitetaan Mikkelin kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@mikkeli.fi.  
Oikaisuvaatimuksen saapuminen viranomaiselle määräaikaan mennessä on lähettäjän vastuulla.

Valvonta- ja lupajaosto käsittelee ja tekee päätökset oikaisuvaatimuksista. Toimielimen päätöksistä valitusaika on 30 vuorokautta ja valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaisuudesta voi pyytää todistuksen hallinto-oikeuden kirjaamosta.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Korkein hallinto-oikeus tekee ratkaisun asiasta.

Aloitusta ennen lainvoimaisuutta voi hakea perustellusta syystä rakennuslupahakemuksessa ilmoittamalla ja naapureiden kuulemisessa tiedottamalla. Mikäli aloitusoikeus on myönnetty, asia ilmenee päätöksestä.

Luvan voimassaoloaika

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmen vuoden sisällä tai saatettu loppuun viiden vuoden sisällä. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jos työtä ei ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

Luvan voimassaoloajan jatkaminen

Luvan voimassaoloaikaan tai rakennustyön aloitukseen voi hakea jatkoa Lupapisteessä luvan voimassaoloaikana. Hakemuksessa tulee ilmetä syyt, miksi työtä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun.

Lupamaksu

Rakennusluvasta laskutetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Lasku sisältää muun muassa lupamaksun, neliömaksun sekä muut mahdolliset kulut kuten paikan merkitseminen, aloituskokous, aloitus ennen lainvoimaisuutta sekä poikkeamisen käsittelyt. Naapureiden kuulemisesta viranpuolesta laskutetaan taksan mukaan.
Rakennusvalvonnan maksut

Rakennustöiden aloittaminen

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 c §) Lupapisteen keskustelun kautta tai käsittelyä hoitavalle rakennustarkastajalle joko puhelimitse tai sähköpostilla. 

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätöksessä määrätyt työnjohtajat on nimetty Lupapisteessä, paikan merkitseminen tehty, aloituskokous pidetty ja erityissuunnitelmat toimitettu ennen ko. työvaiheen aloittamista Lupapisteeseen.

Rakennustyönaikainen valvonta

Tutustu lupapäätökseen ja siinä oleviin ehtoihin. Lisätietoja rakennustyönaikaisesta valvonnasta ja mahdollisista lupapäätöksessä määrätyistä katselmuksista (joiden tilaamisesta vastaa hankkeeseen ryhtyvä) löytyy täältä .