Palvelut

Rakennusvalvonnan ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

Ohje asunnoissa tapahtuvasta majoitustoiminnasta

Kiinteistöveroprojektin vuoden 2023 maastomittauskausi alkaa viikolla 17

Rakennusvalvonnan palvelupisteen aukioloajat

Palvelupisteellä sihteeripäivystys ke-pe klo 9-15. Ma-ti palvelupiste on suljettu.

Palvelunumero ja tarkastajien soittoaika pysyvät ennallaan. Palvelunumero palvelee ma klo 12-15 ja ti-pe klo 9-15. Tarkastajien soittoaika pe klo 9-13.

Ympäristöministeriö on tiedottanut ELY-keskuksille ja tiedottaa yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien rakennusvalvontaviranomaisille Vantaalla 2.3.2023 tapahtuneesta onnettomuudesta ja tutkinnan etenemisestä. 

Rakennusvalvontaviranomaiset pyytävät rakennushankkeisiin ryhtyneitä kiinnittämään huomiota siihen, että lasirakenteiset kaiteet täyttävät vaatimukset käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa. MRL 117 a §:n mukaisesti, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan
olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Lasikaiteella varustettujen parvekkeiden käytössä on hyvä noudattaa varovaisuutta, sillä selvitykset ovat kesken. Viranomaiset tiedottavat olemassa olevia rakennuksia koskevista mahdollisista toimista ja suosituksista jatkoselvitysten valmistuttua. Tukes on käynnistänyt valvontahankkeen, jolla selvitetään kuinka yleisiä Vantaan onnettomuuskohteen kaltaiset suunnitteluratkaisut ovat. 

Rakennusten omistajat, esimerkiksi taloyhtiöt, voivat hankkia asiantuntijan selvittämään oman rakennuksen tilannetta. Yleistä neuvontaa on mahdollista saada oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. 

Tiedote kokonaisuudessaan:

Ymparistoministerion-ja-Kuntaliiton-kirje-rakennusvalvonnoille


Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitaalisaatiota edistävät lait

Rakentamisen päästöjä ja digitalisointia edistävät lait

DigiFinlandin toteuttaman kartoituksen mukaan kunnissa on kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa kohtuullinen digivalmius: 4 % kunnista tilanne on hyvä, 72 % kohtuullinen ja 24 % haasteellinen. Kyselyyn vastasi yhteensä 209 Manner-Suomen kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on 4,8 miljoonaa.

Paras valmius muutokseen on Lahdessa, Tampereella, Sievissä, Espoossa, Kirkkonummella, Varkaudessa, Oulussa ja Mikkelissä.

Kunnissa kohtuullinen valmius rakennetun ympäristön digitalisaatioon – DigiFinland


Rakentamislaki, voimaantulo siirtynee vuoden 2025 alkuun

Valiokunnan mietinnöt ovat valmistuneet. Löydät asiakirjan alla olevista linkeistä.

Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi HE 139/2022 vp

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/YmVM+27/2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta HE 249/2022

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/YmVM+28/2022


Aurinkojärjestelmien paloturvallisuusohje on nyt viety Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tietopankkiin:

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje | Pelastuslaitokset


Lupainsinöörin määräaikainen sopimus päättyy.

Lupainsinöörin viimeinen työpäivä on 25.1.2023. Kyseessä oli määräaikainen työtehtävä, jolle ei ole myönnetty jatkoa.


Rakennusvalvonnan palvelupiste Ristiinassa sulkeutuu 20.5.2022 jälkeen. Ristiinan alueen tarkastajat ovat jatkossa tavoitettavissa ajanvarauksella Mikkelin palvelupisteellä.

Päivitetyt ohjeet löytyvät:  Rakennusvalvonta, aluejaot ja yhteystiedot


ARA:N myöntämiä asuinrakennusten energia-avustuksia jatketaan vuonna 2023

Energia-avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin, jopa tuhansia euroja asuntoa kohden.

Avustusta voidaan myöntää monenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja toimiin, esimerkiksi lämmitystaparemontteihin, lämmöntalteenottojärjestelmiin, kiinteistöautomaatioon, julkisivujen ja yläpohjan lämmöneristykseen, ylilämpenemistä estävään aurinkosuojaukseen, vettä säästäviin toimenpiteisiin sekä järjestelmien säätöön.

Avustuksen saamisen ehtona on, että korjaushanke parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta vähintään asetuksessa mainitun määrän, mikä on rakennusluokasta riippuen 20 % tai 30 % enemmän kuin korjaamista koskevat säädökset yleensä edellyttäisivät. 

Linkki:

https://ym.fi/-/suosittu-asuinrakennusten-energia-avustus-jatkuu-ensi-vuonna-tukea-tarjolla-lahes-100-miljoonaa-euroa


Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi rakentamislaki. Voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia muutettaisiin kumoamalla siitä rakentamista koskevat luvut ja muuttamalla sen nimike alueidenkäyttölaiksi.

Uudella rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi sekä rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

Päävastuullisen toteuttajan vastuuta koskevilla uusilla säännöksillä tähdättäisiin rakentamishankkeen laadukkaaseen toteutukseen. Rakentamista varten tarvittavien lupien rajausta täsmennettäisiin ja lupavelvoitetta supistettaisiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös rakennuksen energiatodistuksesta annettua lakia, pelastuslakia, asuntokauppalakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, jätelakia, rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annettua lakia, uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annettua lakia, rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia, kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia, kunnan kiinteistöinsinööristä annettua lakia, maa-aineslakia, ulkoilulakia, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia, ratalakia, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia, rikoslakia ja eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettua lakia. Niihin tehtäisiin lähinnä lakiteknisiä korjauksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Linkki hallituksen esitykseen löytyy: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807d311e


Rakentamislaki etenee.

Lue lisää


Ympäristöministeriö tiedottaa 7.4.2022

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari: ”Jokainen energiatehokkaaksi remontoitu rakennus on askel kohti Suomen energiaitsenäisyyttä”

Vihreä siirtymä on saanut tuekseen mittavat panostukset kehysriihestä sekä varautumisen ministerityöryhmän päätöksistä. Rakennusten energiaremontteihin, öljylämmitysestä luopumiseen sekä sähköautojen latausinfran rakentamiseen tarjottaviin avustuksiin on tulossa mittava, yhteensä yli 200 miljoonan euron lisärahoitus.

Asuinrakennusten energia-avustukseen kohdistetaan valtion asuntorahastosta vuosina 2022–2023 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Määrärahalla jatketaan nykyistä asuinrakennusten energia-avustusjärjestelmää, joka sisältää mahdollisuuden tukea myös fossiilista polttoainetta käyttävästä lämmitysjärjestelmästä luopumista sekä siirtymistä matalalämpöistä kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin osana rakennuksen energiatehokkuuden parantamista.

Asuinrakennusten energia-avustuksella kannustetaan rakennusten omistajia tekemään energiatehokkuuden parannuksia merkittävästi rakentamismääräysten minimivaatimuksia parempaan tasoon. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt avustusta vuodesta 2020 lähtien yhteensä 95 miljoonaa euroa 2 900 hakijalle.

Myös liikenteen sähköistymiseen ohjataan lisävaroja. Taloyhtiöille tarjottavaan sähköautojen latausinfratukeen varataan 30 miljoonan euron lisärahoitus vuosille 2022–2023. ARA on myöntänyt avustuksia vuodesta 2018 lähtien yhteensä 23,5 miljoonaa euroa lähes 1 700 hakijalle.

87,3 miljoonaa euroa fossiilisesta öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen

Öljylämmityksestä luopumista vauhditetaan ohjaamalla lämmitysremonttiavustuksiin yhteensä 72 miljoonan lisämääräraha vuosina 2022–2023. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ELY-keskusten toimintaresursseihin lisätään 5,3 miljoonaa euroa samoille vuosille.

Pientalojen omistajille tarjottavan öljylämmityksestä luopumisen avustuksen määrärahoja lisätään ja avustuksen soveltamisalaa laajennetaan. Jatkossa tukea voi saada myös fossiilisesta kaasulämmityksestä luopumiseen, eli käytännössä maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Samalla mahdollistetaan kaukolämpöjärjestelmään liittyminen öljy- tai kaasulämmityksestä luovuttaessa.

Öljysäiliön poistaminen


Suomen ympäristökeskus suosittelee rakennusten omistajia tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin.

Lumen painosta lisätietoa sivustolta: vesi.fi-karttapalvelu

Linkki ympäristökeskuksen tiedotteeseen: Suomen ympäristökeskus > Lumikuorma kasvaa koko maassa – SYKE suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa


Ajankohtaiset tiedotteet sähköpostiin

Jos haluat Mikkelin rakennusvalvonnan ajankohtaisia tiedotteita suoraan sähköpostiisi, ilmoittaudu Mikkelin rakennusvalvonnan ajankohtaistiedotteiden jakelulistalle tästä linkistä:

Tilaa Mikkelin rakennusvalvonnan tiedotteet sähköpostiin tästä linkistä


Katselmusten tilaaminen:

Katselmukset tilataan siltä rakennustarkastajalta, joka on luvan käsitellyt. Katselmukset tilataan sähköpostilla tai puhelimitse. Lupapisteen keskustelukenttään jätetyt pyynnöt eivät välttämättä välity tarvittavan nopeasti tarkastajien tietoon asiointipalvelun ruuhkautumisen vuoksi.

 

Korona-aikana katselmukselle osallistuu vain työnjohtajat ja rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa. 


Ohje lomarakennuksen muuttamisesta  asuinrakennukseksi:

  Lomarakennuksen muutos asuinrakennukseksi

 


Uusi kaavoitus- ja rakentamislakiluonnos on julkaistu:
  Kaavoitus- ja rakentamislakiluonnos

 


Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa.

On julkaistu Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (tyosuojelu.fi)


Tietoa hulevesimaksuista

Hulevesimaksu: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/hulevesimaksu

Usein kysytyt kysymykset hulevesimaksusta: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/hulevesimaksu/hulevesimaksut-usein-kysytyt-kysymykset

Yhteydenotot: hulevesi@mikkeli.fi  /  puh.  015 194 2904


Sähköajoneuvojen latauspisteisiin ja rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiin liittyvää lakia koskeva Kuntaliiton yleiskirje on julkaistu: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/laki-rakennusten-varustamisesta-sahkoajoneuvojen-latauspisteilla-ja

 

Lain uusia ja laajasti korjattavia rakennuksia koskevat velvoitteet tulevat voimaan 11.3.2021.


 

Ohje huoneistojen yhdistämiseksi, liittyen jätehuollon perusmaksuun

Huoneistojen yhdistäminen (jätehuollon maksuun liittyen) 


Ympäristöministeriön tiedotteet koronavirukseen varautumisesta ympäristöministeriön hallinnonalalla.

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Koronavirukseen_varautuminen

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä

Laki astui voimaan 11.11.2020

Lakiteksti velvollisuudesta rakentaa latauspisteet


Energia-avustukset

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Ketkä voivat hakea?

  • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
  • kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Tarkemmat ehdot avustuksen myöntämiseen löydät ARAn sivuilta

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

RAKENNUSVALVONTA- JA PELASTUSVIRANOMAINEN KEHOTTAA RIVITALOYHTIÖITÄ HUOMIOIMAAN SEURAAVAN:
Rivitalojen palokatkot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta: muutoksia rakennusten paloturvallisuus määräyksiin


Rakennusvalvonnan maksut vuodelle 2022
Vuoden 2022 maksut on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 14.12.2021 . Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2022.
Maksut: Rakennusvalvonnan maksut 2022 


Käyttöön on otettu topten-tulkinnat
Mikkelin rakennusvalvonta on ottanut käyttöön topten-tulkinnat rakentamista koskevissa määräyksissä.
Topten-tulkinnat löytyy täältä: https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx


Kiinteistöveroprojekti 2018-2023

Kiinteistöveroprojektin vuoden 2022 maastomittauskausi on päättynyt. Kiitos asianosaisille yhteistyöstä.

Projektiin liittyvät tarkemmat tiedot ja lomakkeet löytyy täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/rakentaminen/kiinteistoveroprojekti 


Rakentamismääräyskokoelman mittava uudistus 2013-2017 valmis
Ympäristöministeriö on saanut joulukuussa päätökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamismääräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uudistuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/rakentamismaarayskokoelman-mittava-uudistus-2013-2017-on-valmis


MRL:n muutos (812/2017) voimaan 6.12.2017
Muutettuja pykäliä sovelletaan voimaantulosta lähtien ilman siirtymäaikaa.
Lue lisää uutisesta: https://www.mikkeli.fi/uutiset/mrln-muutos-8122017-voimaan-6-12-2017


Ympäristöministeriön uusi asetus lisää savupiippujen paloturvallisuutta
Ympäristöministeriö on antanut asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää. Uusi asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua.
Lue lisää Ympäristöministeriön tiedotteesta: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_asetus_lisaa_savupiippujen_paloturv(44966)


Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys 1.7.2017
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.5.2017 rakennusjärjestyksen ja se astuu voimaan 1.7.2017 koko Mikkelin alueella


Rakennusvalvonta kuuluu 1.6.2017 alkaen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueeseen
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualuetta johtaa tekninen johtaja ja palvelualueella on kaupunkiympäristölautakunta ja sen lupa- ja valvontajaosto.